148 млн. лв. за болници, домове за деца и лъчеапаратура по ОПРР ще има възможност да получи Министерство на здравеопазването

Зам.–министър Лиляна Павлова взе участие в провелата се днес пресконференция в Министерство на здравеопазването. Събитието беше организирано по повод обявената на 29.01.2010 г. схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по ОПРР „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. Стойността на безвъзмездната помощ е 148 млн. лв.

В рамките на пресконференцията зам.-министър Павлова разясни ключовите моменти при кандидатстването за получаване на средства от страна на Държавните лечебни заведения по съответната схема.

За болниците са предвидени около 79.9 млн. лева за ремонт, реконструкция и оборудване на болниците. За тях ще могат да кандидатстват близо 20 болници от шестте района на страната. Те са определени според Концепцията за преструктуриране на болничната помощ у нас. Целта при усвояването на средствата е тези лечебни заведения да се превърнат във високотехнологични болници и в тях да се предлагат еднотипни високоспециализирани медицински дейности. По този начин ще бъде постигнато унифицирано качество на услугите и равен достъп до тях на хората от цялата страна. Размера за всеки един от проектите е предвиден да бъде в рамките от 5 до 10 млн. лв.

За домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г. е предвидено финансиране в размер на 10 милиона лв. В системата на МЗ в страната има 32 подобни заведения. Финансирането ще се определя според анализ на състоянието им и потребностите на децата в тях, съгласно визията за деинституционализация.

58 млн. лв. се предвижда да бъдат изразходвани за обновяване и модернизация на лъчеапаратура в 3 лечебни заведения за химио и лъчелечение, определени според Концепцията за преструктуриране на болничната помощ у нас.Всеки от проектите насочени в тази област може да бъде в размер от 5 до 30 млн. лв.

Очаква се държавните лечебни заведения да изготвят проектни фишове съгласно публикуваните от Управляващия орган на ОПРР изисквания, придружени от финансов анализ.

Всяко проектно предложение задължително трябва  да включва комбинация от инвестиционен компонент (ремонт/реконструкция/мерки за енергийна ефективност ) и доставка на оборудване по отделните компоненти, взаимосвързани помежду си, които да допринасят за трайното подобряване на съответната инфраструктура.

Задължително проектните предложения, трябва да предвиждат създаването на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. В тази връзка, всички проектни предложения следва да бъдат съобразени с изсекванията на Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Предимство ще се дава на проектите, които са насочени към доставка на високоспециализирана апаратура.

Оборудването, за което се кандидатства, трябва да е свързано с изпълнението на съответните медицински услуги, които се предоставят, т.е. да бъде свързано с целите и цялостната концепция на проекта.

До края на март 2010 г. се очаква Министерството на здравеопазването да представи в МРРБ средносрочна рамкова инвестиционна програма и проектните фишове на болниците, които ще бъдат разгледани и оценени.

В средата на тази година се очаква МРРБ  да открие нова схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  насочена към.общинските болници в страната, на стойност 140 млн. лв.