140 са подадените удостоверения на зядължения към републиканския бюджет чрез ББР

Към 03.06.2010 г. във временния регистър на МФ са вписани 41 на брой удостоверения от страна на министерства и агенции, валидирани и изпратени на Българска банка за развитие (ББР). През последните дни в процес на обработка са постъпили нови 99 удостоверения, които предстои да бъдат включени в списъка за издадени удостоверения.

До този момент банката е одобрила изкупуването на 20 броя вземания от 16 компании на обща стойност 4,7 милиона лева, а останалите искания са в различен етап на комплектоване и обработка. Ефективно разплатените средства на банката са  на стойност 3,4 милиона лева.

В разширения обхват на механизма за уреждане на задължения към републиканския бюджет са включени и непогасените вземания по договори за изпълнение на инфраструктурни проекти по Финансови меморандуми/Финансови споразумения за периода 2001-2005 г. по програма ФАР, определени в ПМС № 259 от 2009 г. По този начин се дава възможност изпълнителите на посочените в постановлението проекти да прехвърлят своите вземания от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на „Българска банка за развитие“ АД чрез договор за цесия.