14-те дунавски държави и ЕК се събират на среща във Виена

Министри и политически представители, отговорни за управлението на водите в речните басейни в Дунавски район, от 14-те дунавски държави – Австрия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Молдова, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Украйна, Хърватска, Черна гора, Чехия, и Европейската комисия, ще вземат участие в министерска среща на страните по Конвенцията за сътрудничество при опазване и устойчиво използване на река Дунав. Международната комисия за опазване на река Дунав (МКОРД) ще бъде домакин на тази среща, която ще се състои на 16 февруари във Виена, Австрия. България ще бъде представена от заместник-министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, която е и представител на страната ни в Международната комисия за опазване на река Дунав
Очаква се министерският форум да даде политическа подкрепа за Плана за управление на международния басейн на река Дунав, който очертава конкретни мерки до 2015 г. за подобряване на екологичното състояние на Дунав и притоците й. Мерките включват: намаляване на замърсяването с органични и биогенни елементи; компенсиране на вредните за околната среда структурни промени на реката, предизвикани от човешките дейности; модернизиране на канализационните системи за отпадъчни води от населени места; предлагане на безфосфатни детергенти /почистващи препарати/ на всички пазари; ефективно управление на риска от аварийно замърсяване. Освен това ще бъдат разгледани мерките за възстановяване на непрекъснатостта на реката за миграция на рибите, както и на връзките между влажните зони и реката. Планът възприема подхода “от извора до морето” и покрива основните изисквания на Рамковата директива за водите на Европейския съюз.
Ще бъдат разгледани и плановете за действие при наводнения за 17-те подбасейна в рамките на Дунавския басейн. Тези планове на подбасейните, които ще бъдат допълвани и конкретизирани с времето, съдържат мерки, които дунавските страни трябва да предприемат, за да защитят населението и да намалят щетите и загубите от наводненията /като тези, причинени от огромните наводнения през 2002, 2005 и 2006 г./.
Председателят на МКОРД Митя Бричели (Словения) ще даде пресконференция в 13.00 ч. на 16 февруари. Министрите и участници в срещата се очаква да присъстват на пресконференцията и да дават индивидуални интервюта.