10 жертви на престъпления са получили общо 16 652 лв. компенсации

На 10 жертви на престъпления са изплатени компенсации в общ размер на 16 652 лв. за 4 месеца /в периода септември – декември 2009 г./ по решение на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления, председателстван от заместник-министъра на правосъдието Христо Ангелов.
През този период съветът е разгледал общо 58 молби за финансова компенсация на пострадали, от които е одобрил посочените 10. По останалите 48 се е произнесъл с решения за отказ, тъй като престъпленията не попадат в обхвата на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления или са извършени преди датата 30 юни 2005 г, преди която той не се прилага.
С     регресни искове изплатените суми ще бъдат търсени от извършителите на престъпленията, по силата на чл.16 от закона.
Законът за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления е в сила от 1 януари 2007 г. В него е уредено създаването на съвета, в който влизат представители на министерства, ведомства и на съдебната власт /Министерство на правосъдието, Министерство на финансите, МВР, МВнР, Министерство на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Националната комисия за борба с трафика на хора, Висшия адвокатски съвет, ВКС, ВКП, неправителствени организации за подкрепа на пострадали от престъпления/.

260 са общо подадените молби за финансова компенсация за периода 2007 – 2009г.
За същия период са одобрени 47 молби за финансова компенсация, по които общо изплатената сума е 121 740, 82лв.. По години:

– 2007г. – 4 593,94лв. (6 случая)
– 2008г. – 56 950лв. (17 случая)
– 2009г. – 60 196, 88лв. (24 случая)

Най-честите причини за отказ за предоставяне на финансова компенсация:

– престъпленията, за които се търси компенсация, не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП
– престъпленията, за които се търси компенсация, са извършени преди 30.06.2005г. – дата, въведена с Преходните и заключителни разпоредби на ЗПФКПП, преди която ЗПФКПП не се прилага.
– в много от случаите молбите за финансова компенсация не са придружени от разходо-оправдателни документи, съгласно Приложение № 2 от Заповед № ЛС-04-308/16.04.2007г. на министъра на правосъдието относно образец на молба и списък с необходимите документи за разглеждане на молбата за финансова компенсация, при което Националния съвет ги оставя без движение и на молителите се изпраща уведомително писмо с указания да приложат необходимите документи (еднократно).