Червена брезовка

Leccinum aurantiacum ю л и—о к т о м в р и
Расте под брезите, трепетликите и смесените гори, често заедно с брезо­вата манатарка. У нас се среща доста на Витоша, към Бистрица, в мест­ността „Шумака“ и във всички наши останали планини.
Шапката е оранжевочервена. Месото е сивобяло, при разчупване изменя цвета си, като става сивокафяво или сивочервено. При готвене почернява. Тръбичките са бели. Пънчето е неправилно, бледосиво, прошарено с кафяви люспици .
От същия вид има около 6 различно оцветени вариетета.
Няма отровен двойник.