Чекът – нареждане за плащане

Чекът е нареждане за плащане (както менителницата). За разлика от менителницата той обаче може да бъде оттеглен (само след срока на предявяване). Оттеглянето е едностранна сделка с която издателят нарежда платецът да не заплати действителен чек. Банките използват свои бланки. Банката може да уговори, че ще плаща само чекове направени на нейни бланки. Смисълът на това е банката да се предпази от фалшификации на чекове. В съдебната практика, когато е платен фалшифициран чек,попълнен върху формуляр, последиците поема не банката, а издателя. Ако чекът не е на бланка, отговорността се носи от банката. Отношенията между банката и платеца се уреждат с чеков договор. При него клиентът се задължава да съхранява суми по сметка, а банката да плаща негови чекове. Може и с клауза „овърдрафт“. Нашият закон забранява да се издава чек без покритие (НК го обявява за престъпление). Покритието включва собствените средства и клаузата „овърдрафт“. Банката не е задължена да извършва плащане на своя клиент по самия чек. Това става според договора. Ако отказът на банката е в противоречие с договора, то клиентът й има право на искане за обезщетение за неоснователно отказаното плащане.
Не е необходимо чекът да се предявява за приемане. Това, обаче, може да стане при изрично приемане на чека. Банката също се явява менителночно задължена. По принцип чек се предявява за плащане. Банка платец няма задължение да плати чека. За това между издателят и банката платец се сключва чеков договор – чл. 541, ал. 3: Платецът е длъжен да плати чека до размера на покритието, ако има  изрично или мълчаливо споразумение с издателя. С чековия договор банката се задължава да заплаща, издадените срещу нея чекове, а издателят да осигури парични средства, достатъчни за плащане по чековете.
5.1. Задължения на банката по чековия договор:
1) да предаде на издателя бланки за чекове;
2) да плаща издадените срещу нея чекове, ако издателят е осигурил покритие;
3) да отказва плащане ако чекът е оттеглен.
5.2. Задължения на издателя по чековия договор:
1) да поддържа покритието;
2) да вземе мерки срещу изгубване, открадване, подправяне на чекове;
3) да уведоми банката за събития по т. 2.
5.3. Договорът е консенсуален, неформален, двустранен, с продължително изпълнение, intuitu personae с оглед на двете страни, разновидност на договора за поръчка. Чековият договор може да се съчетае с договор за овърдрафт. Чекът е действителен дори да няма чеков договор или той да е недействителен, като целта е сигурността в оборота (все пак чекът е ЦК). Чековият договор урежда отношението на покритие – издателят трябва да осигури покритие (пари) към момента на плащане.  Дори обаче да няма покритие чекът е действителен,  защото издателят поема задължението да плати ако банката не плати, т.е. винаги има поне 1 длъжник – издателя.