Ценности

EС се стреми да утвърди хуманистични и прогресивни ценности и да направи така, че човечеството да печели, а не да губи от настъпващите големи глобални промени. Нуждите на хората не могат да бъдат задоволени само чрез пазарните сили или чрез едностранни действия.

ЕС това е една хуманна идея и един обществен модел, които голямото мнозинство от неговите граждани поддържат. Европейците тачат своето богато наследство от ценности, сред тях вярата в човешките права, социалната солидарност, свободната стопанска инициатива, справедливото разпределение на плодовете на икономическия ръст, правото на защитена околна среда, уважение към културното, религиозното и езиковото многообразие и хармоничното съчетаване на традицията и прогреса.

Хартата на основните права на Европейския съюз, провъзгласена на 7 декември 2000 г. в Ница, включва всички права, признати днес от държавите-членки на ЕС и техните граждани. Тези ценности са в състояние да породят чувство на обща принадлежност между всички европейци.  Така например всички държави-членки на ЕС забраниха смъртното наказание.