Характерни особености на продажбата

1. Продажбата е винаги двустранен д/р – възникват права и задължения и за двете страни. Затова всички общи правила за двустранните договори ще се прилагат и към д/ра за продажба. Става въпрос относно развалянето, риска, възражението за неизпълнен д/р и др.
2. Синалагматичен д/р – тук правата и задълженията на страните са генетично и функционално свързани.
3. Възмезден д/р, защото е налице еквивалентно разместване на имуществени ценности.
4. По принцип е комутативен д/р – обикновено още в момента на сключването му страните знаят каква е облагата, която ще получат от него, знаят насрещните си задължения. В някои случаи обаче продажбата е алеаторен д/р – когато облагата, която ще получи купувачът и продавачът зависи от едно бъдещо несигурно събитие.
5. Консенсуален д/р – стаа валиден ЮФ с постигането на съгласие м/у страните относно вещта, която продавачът се задължава да прехвърли и относно цената, която купувачът се задължава да му плати. Дори вещта да е само родово определена, д/рът е пак консенсуален. Индивидуализация е необходима за преминаване собствеността на вещта.
6. Неформален, но има хипотези, в които за определени вещи се изисква ф/ма за действителност.
7. Каузален – има намерение да се придобие едно право или вещ.
Продажбата се характеризира с облигационно-вещно действие. Облигационното и действие се изразява в това, че от момента на сключване на д/ра двете страни са обвързани и всяка е длъжна да престира на другата за да се освободи от тази обвързаност.
Вещно действие – с д/ра да продажба се поема задължение да се прехвърли право на собственост или др. вещно право в/у определена вещ. При тези д/ри, при които се поема такова задължение, прехвърлянето се извършва автоматично – и без заплащане на цената купувачът става соб/к на вещта или титуляр на правото ако продавачът е бил собственик на вещта или титуляр на правото. Ако вещта е била чужда – няма вещно действие, но продажбата на чужда вещ е действителен д/р, защото е породил облигаторното си действие.