Характеристика на закона за собствеността

Искът за определяне на граници е третият уреден способ за защита на вещни права в глава IХ на Закона за собствеността. Разпоредбата на чл. 109а предвижда, че собственикът на недвижим имот може да иска определяне на границите между своя и съседните имоти. Искът е установителен, но разкрива особености, които налагат отделното му разглеждане. Намира приложение, когато е налице спор за незначителна ивица земя, намираща се по протежението между два съседни имота. Производството цели установяването на границата между два съседни имота, когато тя е неясна, неизвестна или спорна за собствениците на тези имоти (Решение № 75/1988 г. ­ ОСГК, Решение № 1950/1968 г. на I г.о.).