Характеристикастика на иска

Легалният текст на чл. 109 от Закона за собствеността гласи, че собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право. По този начин законът осигурява възможност на всеки собственик на определена вещ, върху която се упражнява неоснователно въздействие от друго лице, да иска преустановяване на това действие (Решение № 125/88 г. на IV г.о). Негаторният иск е средство за правна защита на собственика срещу всяко пряко или косвено неоснователно действие, вредно отражение или създадено състояние, което му пречи да упражнява правото си на собственост в пълния му обем и съобразно предназначението на вещта, макар да не накърнява владението (Решение № 2177/73 г., I г.о., ТР № 31/84 г. на ОСГК). В тълкувателното решение се приема също, че основание за защита се поражда и само при състояния, от които възниква заплашване или опасност от вредно или смущаващо въздействие.