Функции на ППр

Функции на ППр – от тях зависи ПИ, съответно допустимостта на иска и исковия процес. –  съдът служебно проверява абсолютните ППр, а относителните (местната подсъдност и договора за отн. на спора пред арбитражен или чуждестранен съд) той проверява само по отвод на ответника най-късно в първото заседание. –  когато установи липса на полож. или наличие на отрицателна ППр, сьдът действа според естеството на съответната ППр: а|) взема мерки за поправяне на порока (напр. чл.25 ал.2) б) препраща делото на компет. орган (чл.93 ал. 1) в)  спира делото (чл. 182г,д) г)  прекратява делото, като обезсилва всички извършени Пс действия, включително постановеното решение (чл.95 ал.2, 209)