Фонд „Земеделие” ще отпуска кредити за производството на домати и пипер

Държавен фонд „Земеделие” ще прилага две нови краткосрочни  кредитни линии – за закупуване на семена/разсад, торове и препарати за растителна защита за производство на пипер и на домати реколта 2010. Решение за това бе взето на заседание на Управителния съвет на фонда на 29 април.

За отпускане на целеви кредити за семена, торове и препарати за производството на пипер, бе гласуван общ бюджет от 4.2 млн. лв. По кредитната линия за закупуване на разсад, минерални торове и препарати за растителна защита за производството на доматите е утвърден общ ресурс от 1.5 млн. лв.

Кредитите и по двете схеми ще се отпускат при действаща референтна лихва за България към датата на сключване на договор с ДФ „Земеделие”. За получаването им земеделските стопани могат да кандидатстват от 3 май до 15 юни 2010 г. Предстои указанията, по които ще могат да се подават документи, да бъдат публикувани на Интернет страницата на ДФ „Земеделие”, след като бяха утвърдени от Управителния съвет на фонда вчера. След договарянето им, кредитите ще се отпускат в срок до 15 юли 2010 г., а крайната дата за погасяването им от производителите е 20 декември 2010 г.

По схемата за доматите кредитът ще е в размер на 390 лв. на декар, като производителите могат да кандидатстват за площ от минимум 10 декара и максимум 350 декара. За пипера е определен размер на кредита от 420 лв. на декар. Минималната площ, която трябва да обработват производителите на пипер, за да кандидатстват за заем е 10 декара, а максималната – 200 декара.

И по двете кредитни линии заеми ще се предоставят на физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са регистрирани като земеделски производители и които нямат задължения към държавата и към фонд „Земеделие”. При кандидатстване, земеделските стопани трябва да подадат и декларация за липса на свързаност по смисъла на Търговския закон с доставчика си на семена или разсад, минерални торове и препарати за растителна защита.

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” одобри и 1.5 млн. лв. бюджет за отпускане на целева субсидия за закупуване на посевен материал от картофи за семепроизводство и консумация за реколта 2010 г. Максималната площ, за която един земеделски производител може да сключи договор с фонд ”Земеделие” за закупуване на посевен материал за семепроизводство е 80 декара, а минималната – 5 декара. Максималната площ за засяване на картофи за консумация е 150 декара, а минималната – 5 декара. По схемата за картофите производителите могат да кандидатстват за субсидии от 3 до 21 май. Средствата ще се договарят в периода от 1 до 15 юни, а срокът за изплащането им е 16 юли 2010 г.

Припомняме, че на предишния Управителен съвет на фонда на 25 март беше одобрена и кредитна линия за покупка на семена, торове и препарати за производството на картофи от реколта 2010 г.