Философията на лечебния магнетизъм

Още от древността има исторически свидетелства, за това, че някои особено надарени личности са лекували с полагане на ръка.

Всеки човек обладава сила, която при достатъчно прак­тнчески упражнения може да бъде развита и да му даде въз­можност да придобие огромно влияние не само над себе си, но.и над другите. Всеки човек привлича или отблъсква от себе сп други хора и всеки го прави, без да съзнава какво прави. Магнетизмът е съзнателната употреба на тази енер­гия, той е всъщност умението да влияем над другите със собствешу си магнетизъм.

Ръцете

Почти при всички дясната ръка може да върши много по­вече неща, отколкото лявата, тя се счита за носител на поло­жителна енергия, а лявата — на отрицателна. В практическото приложение на магнетизма между ръцете протича магнетичен ток с по-голямо или по-малко напрежение, което навлиза в тялото на друг човек.

Защо се действа именно с ръце?

Известно е, че човешкото тяло прилича на апарат, при­тежаващ електрически и магнетични сили. Със силата на волята, чрез ръцете ей вие заставяте своя магнетизъм да на­влезе в чуждото тяло. Ръцете са като два проводника на апа­рат, те са главните проводници на магнетическото лечение, защото магнетизмът по-леко преминава през дланите или краищата на пръстите, отколкото през другите части на тя­лото. Когато магнетичният ток се завръща отново в лявата ви ръка, той вече не е същият нито по количеството, нито по си­лата си. Преминавайки през тялото на друг човек, той е бил използван от него, за да донесе равновесие на нервната му система. Следователно другият организъм е присвоил извест­на сила, която неговата нервна система използва. Става ясно, че е невъзможно да се въздейства на много хора, без да навредите на здравето си. Трябва да умеем да попълваме тези загуби.

За щастие за това се грижи самата природа. Колкото повече енергия отдавате, толкова по-щедро тя ви се възвръ­ща. С друти думи: към този, който се е решил да помага на другите, прииждат сили от неизчерпаемия източник на при­родата.

Привличането

Въпреки че всяко човешко същество може да помага на друго с магнетическите си сили, най-добри резултати се по­лучават, когато между магнетизатора и пациента съществува общност в мислите и чувствата. Оообено важно е пациентът да се отнася към магнетизатора с благодарност.

Магнетическите сили отначало се възприемат от нервна­та система и оттам се разпределят в кръвта и тъканите. Нерв­ната дейност е във висша степен важен и сложен процес. Воеки нерв представлява възел от нервни влакна, които пре­дават различни съобщения. В известен смисъл можем да ги считаме за разумни. Те получават храна от веществата в кръвта, получават и им е нужно електричество, за да преда­ват впечатления и чувства на ума.

Съществуват две нервни системи: на гръбначния стълб и симпатическия нервен възел. Независимо че се различават една от друга, те са тясно свързани и си помагат.

Подготовка на ръцете

Преди магнетизаторът да се заеме със своя пациент, е необходимо да измие ръцете си, да ги изсуши и здраво да ги разтрие, така че да усили потока на кръвта към тях. За по-бърз резултат съветваме след триенето ръцете да се отпуснат надолу, а китките да се разтърсват.

Когато ръцете станат горещи, те трябва да се ударят леко една в друга и още веднъж да се разтрият, преди да се до­коснат до тялото на пациента.

Бъдете уверени

Магнетизаторът още преди да е започнал лечението, тряб­ва да бъде уверен, че той иска и може да помогне. Необхо­димо е да мисли, че може и иска да освободи болните от стра­данията им. Пациентът не бива да се съмнява във възмож­ностите на своя лечител. Запазете спокойна увереност в своите сили и не допускайте скептицизъм.

Как трябва да се държите

След като болният ви е разказал за страданията си, уве­рете го още веднъж, че ще му помогнете. Ако той изрази недоверие, заявете му пак непоколебимата увереност в своите сили. Той трябва да осъзнае, че нямате намерение да спо­рите с него и да променяте мнението му, тъй като желаете да го излекувате. Нека той се остави във вашите ръце. По-късио той сам ще признае облекчението, дошло чрез вашите възможности.

Очите

Очите имат също голяма роля. Още по време на разго­вора с пациента магнетизаторът внимателно го гледа с пе­мигащ и пронизващ поглед. Той трябва да си представи, че през лявото око на болния вижда неговия мозък. След крат­ки упражнения ще отвикнете от често мигане и ще изглежда­те твърд и проницателен. При това е безразлично дали па­циентът блуждае и разглежда тавана, стига той да почув­ства, че го пронизвате с поглед и разгадавате къде се крие болестта му.

Дишането

При магнетическото лечение дишането е не по-малко важно. Магнетизаторът трябва да се погрижи устата, гърлото и стомахът му да бъдат чисти и здрави.

Внимание!

Магнетизаторът трябва да се въздържа абсолютно от спиртни напитки и тютюн, за да не направи неприятно впе­чатление на пациента си. Понякога е достатъчна неприятна миризма, за да попречи на хармонията, която трябва да По­стигне лекарят. До болния не бива да достига миризма на алкохол и тютюн, но от друга страна, миризмата на лаван­дула или ароматни билки, които се използват за освежаване, ще свидетелстват за чистоплътността на магнетизатора