Участие па прокурора п исковия процес

Нормативна уредба: чл.27-31 ГПК (чл. 127 т.4 К, чл. 117 т.4 ЗСВ)
С реформата на ГПК от 1997 г. ролята на прокурора в ГПс беше силно ограничена. Прокурорът участва в процеса само в случаите, определени от закон (чл.27) – напр. за допускане на осиновяване, за запрещение, обявявяне на недействителност и прекратяване на ТД и др. Той вече не може да участва винаги, когато сам сметне това за необходимо, и да обжалва с протест всички обжалваеми актове, както беше по старата уредба.
форми на участие на прокурора: а) предявяване на иск; б) встъпване във вече образувано, висящо дело; в) издаване на заключение – участва в устните състезания, като прави преценка на доказателствата, фактическите констатации и правни изводи.
Прокурорът упражнява предоставените му от закона права съобразно правилата, установени за страните по делото. Той не може да се разпорежда с предмета на делото.