Установяване,разследване,регистриране и отчитане на трудови злополуки

Трудовите злополуки, общите и професионални заболявания, както и редът за тяхното установяване и последиците от настъпването им се уреждат с чл. 290 на КТ и изискването на чл.23, ал.1 на ЗЗБУТ. Работодателят е длъжен да взима мерки за предотвратяване и намаляване на трудовите злополуки и общите и професионални заболявания, както и да ги отчита по ред, установен от министъра на здравеопазването , министъра на труда и социалната политика и от председателя на Националния статистически институт (чл.289,ал.2 на КТ). Към трудовите злополуки се приравняват професионалните заболявания и отравянията. На регистриране подлежат всички трудови злополуки, които са станали с работещи и са предизвикали загуба на тяхната работоспособност за един или повече работни дни.
Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило нетрудоспособност или смърт. Трудова злополука е и злополуката, станала по време на обичайния път при отиване или връщане от работното място до:
основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;
мястото, където работникът обикновено се храни през работния ден;
мястото за получаване на възнаграждение.
Професионална болест е заболяване, което е настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или на трудовия процес върху организма и е включено в Списъка на професионалните болести, издаден от  Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.
Трудовите злополуки биват обикновени, аварийни (пострадалите са трима или повече работници) и тежки (довели до инвалидност). При аварийна, тежка или със  смъртен край злополука работодателят е длъжен незабавно да уведоми за нея прокурора, инспекцията по труда, висшестоящата организация. Всяка такава злополука трябва да бъде разследвана от инспектора по труда.
Дейностите, свързани с разследването, регистрирането и отчитането на трудовите злополуки имат като крайна цел да послужат за:
Източник за информация за обстоятелствата и причините за проявленията на опасностите в производствената дейност – несъответствие или откази на системата за защита, както и опасно поведение на персонала.
Повод за предприемане на конкретни и/или по-обхватни профилактични мерки срещу недопускане на злополуки конкретно от този вид или по-широкообхватни мерки.
Създаване на база данни за съвкупността от трудови злополуки (травматизъм) с цел разкриване на тенденции в появата и проявлението на трудовите злополуки, обстоятелствата и причините, които ги обуславят и като мярка за нивото на реализация риск, общо за фирмата и по отделни негови характеристики.
Търсене на отговорност.
Предвид новата същност на задълженията и отговорностите на работодателя, включваща и отговорностите, свързани с трудовия травматизъм и професионалните болести, ЗЗБУТ предвижда прилагането на икономически форми за мотивация към подобряване условията на труд и ограничаване неблагоприятните последици от трудовата дейност. Член 51 от закона регламентира “Работниците и служителите се осигуряват задължително за професионално заболяване и трудова злополука, като осигурителните вноски са за сметка на работодателите”.
Кодексът за социално осигуряване, влязъл в сила от 01.01.2000 г., определя осигурителните отношения в съответствие с новата социално-икономическа обстановка и европейската практика. Новите положения са отразени в “Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки”.
Разследване на трудова злополука или опасно събитие, което има потенциал за предизвикване на трудова злополука, се извършва  от определена със заповед на работодателя група специалисти. Тя се ръководи от завеждащия звеното по БЗР. В нея обезателно е включен представител на работниците, съгл. чл.23, ал.2 от ЗЗБУТ. Самото разследване се предшества от предварителна подготовка, преди да е станала злополука, която включва:
Определяне на лицата, които следва да формират комисия по разследване на злополуки или опасни събития – по цехове, производства, смени и др.
Разработване на план за работата на комисията в случай на трудови злополуки или опасни събития и обучение на членовете на комисията.
Определяне на реда за уведомяване на ръководството на фирмата, членовете на комисията и териториалното поделение на НОИ.
В случай на трудова злополука разследването обхваща следните дейности:
Първо. Предприемане на незабавни действия (първоначални мерки), които ръководството на звеното, където е станала злополуката само и/или комисията трябва да предприеме, за да осигури безопасност на персонала (ако се налага):
да съобщи на съответните длъжностни лица по плана за станалата злополука;
да се вземат всички необходими мерки за спешно спасяване и оказване на долекарска и лекарска помощ на пострадалия/те;
да предприеме мерки срещу по-нататъшно развитие на опасния процес, довел до трудова злополука, в т.ч. физическо отделяне на опасността (оборудване или процес) от останалите елементи на производствената система;
да се поставят необходимите предпазни знаци, табели и ограждения, спиращи достъпа до мястото на проишествието, докато трае разследването;
да бъдат събрани наличните факти около злополуката, които с течение на времето биха се разсеяли или загубили;
Второ: Определяне на фактите, свързани със злополуката, като за целта е необходимо:
да се вземат проби за наличието на химически вещества, газове, пари, прах, аерозоли и пр.;
да се направи подробна визуална регистрация на мястото – да се направят скици, схеми, фотографии и др.;
да се определят предметите, свързани със злополуката или опасното събитие, които трябва да се запазят като веществени доказателства;
да се открият хората замесени в инцидента и да се разпитат така ,че да се осигури независимост на отговорите;
да се проведе разговор с всички, които могат да дадат информация за злополуката;
да се прегледат всички документи, проекти, работни инструкции, правила по БЗР, оперативни дневници, доклади, бележки и указания на контрола по БЗР и др.
Събраната информация се класифицира като:
Сигурни доказателства, безпорни данни, улики.
Свидетелски показания на хора, видели инцидента и такива, дошли веднага на местопроишествието след инцидента.
Косвени доказателства – получени след логични интерпретации, които водят до единно, но недоказано заключение.
На този етап събраната информация трябва да даде отговор на въпроса “Какво е станало?”.
Трето: На основата на събрани данни, трябва да се възстанови последователността на събитията, довели до злополуката или опасното събитие. Това означава, да може да се отговори на въпроса  “Как е станала злополуката?”. Инструментариумът за изпълнението  на този етап е разкриването на причино-следствените връзки между събитията, водещи до злополуката, чрез построяването на така нареченото дърво на причините (дървото на отказите) – разкрива се логичната последователност от причини, довели до злополуката. Започва се от главното събитие, т.е. злополуката в посока, обратна на протичане на събитията, докато се стигне до началните събития, които са я породили.
Четвърто: Анализ на събитията и фактите от дървото на причините, за да се разкрият коренните причини, т.е. да се отговори на въпроса “Защо е станало събитието?”.
Пето: Разработване на предложения или насоки за профилактика срещу повторение на злополуката по този вид причини и се посочват отговорностите за нея.
За предотвратяване на злополуки на дадено работно място са удачни методите, свързани с анализ на труда – работният процес се детайлизира на отделни операции и опасности при тези операции, които се анализират.
В предприятията, в случайни моменти възникват злополуки и в случайни моменти пострадалите лица, възстановили работоспособността си, се връщат на работа, т.е. в предприятието действат два случайни потока – поток на травматизъм и поток на възстановяване. Въз основа на анализ на тези потоци може да се направи вероятностна оценка на нивото на безопасност на предприятието и по-точно какво е вероятността да няма злополука, да има една, две и повече злополуки.