Удължава се срокът за изпълнение на проекти по четири процедури на ОП „Конкурентоспособност“

Срокът за изпълнение на проектите за технологична модернизация в малки и средни предприятия и за покриване на международно признати стандарти ще бъде удължен с шест месеца. Проектите за технологична модернизация в големи предприятия ще могат да се изпълняват с още девет месеца по-дълго. Това е възможно преди да бъдат преведени на ЕИФ 199 млн. евро по JEREMIE. Това са част от решенията, които взе Комитетът за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност“ на последното си заседание. Сроковете по тези процедури изтичаха в средата на 2010 г, а досега условие за удължаването им беше ЕИФ да получи средствата по JEREMIE. След решението на Комитета за наблюдение такова условие няма. Така е изпълнено едно от основните искания на компаниите – бенефициенти по програмата, които имаха затруднения с реализацията на проектите си и съществуваше риск те да загубят парите от спечелените проекти.

Комитетът за наблюдение по програмата реши също да удължи с шест месеца срока за изпълнение на договорите по процедурата за подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги.

Напредъкът по изпълнение на оперативната програма, както и статусът на обявените до момента процедури също бяха тема на обсъжданията по време на заседанието. Комитетът обсъди и прие общи критерии за избор на операции по процедурата за подкрепа на предприятия и кооперации на хора с увреждания. По нея ще могат да кандидатстват за финансиране специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра на ресорната агенция.

Комитетът за наблюдение прие по принцип и критериите за избор на операции по процедурата за създаване на фондове за рисков капитал, които инвестират в МСП.

Комитетът за наблюдение прие изменения в комуникационния план на ОП Конкурентоспособност и годишните задачи в областта на комуникациите за тази година.

По време на заседанието беше представени и доклад за проведени одити по ОП „Конкурентоспособност“.