Търсят се нови източници и възможности за увеличаване на приходите в „Напоителни системи” ЕАД

Финансовото състояние на държавата и намалелият ресурс за поддържане на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите (ОПВВВ) е една от основните причини за затрудненията в „Напоителни системи” ЕАД, обясни Елица Попова, изпълнителен директор на „Напоителни системи” ЕАД. Непрекъснато се търсят нови източници и възможности за увеличаване на приходите в Дружеството, коментира още Елица Попова.

От началото на месец май т.г., Дружеството започна традиционната кампания за напояване на заявените площи в страната. Приходите от тази основна дейност ще започнат да постъпват поетапно, взависимост от сключените договори по клонове, заяви Елица Попова и допълни, че предварителната подготовка за поливния сезон е направена изцяло със средства на „Напоителни системи” ЕАД. В момента се проверяват случаи на безстопанственост за последните 3 години от новосъздаденото звено „Вътрешен контрол” и юристите към Централно управление на Дружеството. Извършват се проверки и в клоновете на „Напоителни системи” ЕАД. Предварителните резултати, показват нарушения, свързани със спазването на финансовата дисциплина, договорните отношения и условията за тяхното анексиране, и др. Проверяват се и непрекъснато постъпващи сигнали от граждани за злоупотреби с активи, собственост на „Напоителни системи” ЕАД.

13 546 974 лв. са неразплатените задължения към „Напоителни системи” ЕАД до момента. От тях 10,5 млн.лв. са натрупани от неразплатената безплатна поливка през 2009 година,  задълженията на „Кремиковци” АД и оризопроизводители в 3 от клоновете на „Напоителни системи” ЕАД. Отделно от държавата се очакват 2,900 млн. лв., които са неразплатени по Договор № РД 26-21/ 15.05.2009 г. с Изпълнителна агенция по хидромелиорации (ИАХ) от 2009 година.

„Напоителни системи” ЕАД поддържа и експлоатира държавният хидромелиоративен фонд за улавяне, съхранение и разпределение на вода за напояване на земеделски култури. Част от стопанисваните съоръжения доставят вода за промишлени и други нужди, в това число и за питейно-битово водоснабдяване на населението.