Три „съвета“ — кой какъв е?

Три „съвета“ — кой какъв е?
Лесно е да объркате кой европейски орган какъв е, особено когато съвсем различни институции имат твърде сходни имена, като например тези три „съвета“.

Европейският съвет
Това е форум на държавните и правителствените ръководители на всички държави от ЕС и председателя на Европейската комисия. В зависимост от политическата система на отделната държава-членка, нейният представител е нейният президент и/или министър-председател. Европейският съвет заседава по принцип четири пъти годишно, за да определи общите насоки на европейската политика и да отчете постигнатия напредък. Това е най-висшата политическа институция на Европейския съюз, ето защо нейните срещи често биват наричани „срещи на върха“.

Съветът на Европейския съюз
Позната по-рано като Съвет на министрите, тази институция обединява министрите от правителствата на всички държави от ЕС. Съветът заседава редовно, за да приема подробни решения и европейско законодателство. По-подробно описание на работата му ще намерите по-нататък в брошурата.

Съветът на Европа
Той не е институция на ЕС. Съветът на Европа е междуправителствена организация и сред нейните цели е защитата на човешките права, насърчаването на културното многообразие в Европа и борбата със социалните проблеми като расови предразсъдъци и нетърпимост. Той е създаден през 1949 г. и един от първите му успехи е съставянето на Европейската конвенция за правата на човека. За да даде възможност на гражданите да упражняват своите права според тази конвенция, той учреди Европейския съд по правата на човека. Съветът на Европа има понастоящем 47 държави-членки, сред които 27-те държави от Европейския съюз, а седалището му се намира в Двореца на Европа в Страсбург (Франция).