Типове привилегировани акции (preffered stock)

Корпорациите издават и пускат в обръщение различни привилегировани акции. Познаването характеристиките на всеки от тях е от особена важност за инвеститора. Той ще насочи средствата си към вид, който отговаря както на инвестиционните му цели, така и на финансовите му възможности. Изборът може да се извърши между следните типове:

Кумулативни привилегировани акции (cumulative preferred stocks)

Ако компанията не изплати дивидента за изминал период, притежателите на акции от този тип имат право да получат неизплатените суми в кумулиран (натрупан) вид, преди разпределянето на дивиденти по обикновените акции;

I     Привилегировани акции с променлив дивидент (ajustable rate preferred stocks)

Както личи от името, книжата от този тип нямат фиксиран дивидент. Обикновено неговата величина при издаването на акциите е малко по-висока от действащия в момента лихвен процент или пък се изчислява по формула, приета от техния издател. Някои компании са възприели клауза, според която оптимизирането на дивидента се извършва на всеки 49 дни. Смята се, че определения по този начин размер на дивидента отразява краткосрочния лихвен процент, откъдето идва и името на акциите от тази група – отразяващи паричния пазар (money market preferred). Съществува и друга, широкоразпространена разновидност, наречена привилегирована акция с процент, определен на акция (auction preferred). И тук актуализирането се извършва всеки 49 дни, но акционерите имат право да приемат или отхвърлят предложеният им дивидент. Отхвърлянето на предложения процент поставя пред страните две възможности: завишаване на дивидента по приемлив за акционерите начин, което поставя компанията пред опасността искането на инвеститорите да се разминава с интересите й или обратно изкупуване на акциите по номиналната им стойност (at part value).

Възможността за актуализиране на дивидента в съответствие с размера на действащия лихвен процент свежда до минимум риска от неблагоприятно отклонение. С коригирането на дивидента всеки 49 дни се постига равновесие между неговия размер и общото равнище на лихвения процент.

I     Привилегировани акции с право на допълнителен дивидент (participating preferred stocks)

С тяхното емитиране някои компании позволяват на акционерите да получат допълнителен дивидент под формата на премия. Това става, когато общия размер на декларираните дивиденти превишава нормалния дивидент на привилегированите акции;

I     Конвертируеми привилегировани акции (convertible preferred stocks)

Притежателите на привилегировани акции от този вид имат право да ги превръщат в обикновени акции от същия издател. Тази възможност е доста привлекателна за инвеститорите, които са съгласни да приемат и по-нисък дивидент за сметка на конвертируемостта. Сроковете и условията на замяната се определят преди началото на публичното предлагане на книжата.

I     Привилегировани акции, които компанията може да изтегли от обръщение (callable preferred stocks)

При издаване на акции от този вид се предвижда клауза за обратно изкупуване, даваща право на компанията – издател да изкупи обратно пуснатите в обръщение акции, като заплати на техните притежатели номиналната им стойност плюс известна премия над нея. До подобно действие се прибягва, когато общия лихвен процент спадне значително под фиксирания дивидент.