Съдът на Европейските общности: стожер на законодателството

Основни факти

Роля:                                                                  Произнасяне на присъди по внесените пред него дела.

Съд на Европейските общности:                Един съдия от всяка държава от ЕС; осем генерални адвокати

Първоинстанционен съд:                             Най-малко един съдия от всяка държава от ЕС (27 през 2007 г.)

Съд на публичната служба:                         Седем съдии

Продължителност на мандата:                    Подновяем мандат от 6 години

Адрес:                                                               Boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg

Телефон:                                                           (352) 43 03-1

Интернет адрес:                                              curia.europa.eu

Съдът на Европейските общности (често наричан просто „Съдът“) е създаден по силата на Договора за Европейската общност за въглища и стомана през 1952 г. Седалището му се намира в Люксембург.

Работата му е да гарантира, че законодателството на ЕС се тълкува и прилага по един и същи начин във всички държави-членки на ЕС и че законите са еднакви за всички. Например той следи дали различни национални съдилища не издават различни решения по един и същи въпрос.

Съдът наблюдава също така дали държавите-членки и институциите на ЕС спазват изискванията на законодателството. Съдът разполага с правомощия да урежда юридически спорове между държавите-членки на ЕС, институциите на ЕС, предприятията и частните лица.

В Съда влиза по един съдия от държава-членка, така че в него са представени всичките 27 национални правни системи на ЕС. Но за постигане на по-голяма ефективност Съдът рядко заседава в пълен състав. Той заседава най-често в „разширен състав“ от 13 съдии или в състави от петима или трима съдии.

Работата на Съда се подпомага от осем „генерални адвокати“. Тяхната роля е да дават мнения по делата, внесени в Съда. Те трябва да правят това публично и безпристрастно.

Безпристрастието на съдиите и генералните адвокати е извън всякакво съмнение. Те имат необходимата квалификация или ниво на компетентност, необходими за назначаването им на най-високите съдебни постове в техните страни. Те са назначени в Съда на Европейските общности въз основа на споразумение между правителствата на държавите-членки на ЕС. Всеки от тях е назначен за мандат от шест години, който може да бъде подновен.

С оглед на големия брой заведени дела, както и за осигуряване на по-добра правна защита на гражданите, в помощ на Съда на Европейските общности през 1988 г. е създаден Първоинстанционен съд. Този съд, който е част от Съда на Европейските общности, отговаря за съдебните решения по определен вид дела, и по-специално по делата, заведени от частни лица, дружества и някои организации, както и по дела, свързани със законите в областта на конкуренцията. И в този съд има по един съдия от всяка държава от ЕС.

Съдът на публичната служба на Европейския съюз разрешава спорове между Европейския съюз и неговите служители. Този трибунал е съставен от седем съдии и е прикрепен към Първоинстанционния съд.

Председателите на Съда на Европейските общности и на Първоинстанционния съд се избират от своите колегите съдии за срок от три години, който може да бъде подновен. Василиос Скурис от Гърция бе избран за председател на Съда на Европейските общности през 2003 г. Марк Йегер е настоящият председател на Първоинстанционния съд. Пол Дж. Махони е председател на Съда на публичната служба от 2005 г.