Съдебни заседания

Разглеждане па делото – обща характеристика.
Разглеждането на делото представлява съвкупност от ПсД на съда п страните, състоящи се в подготовка на делото, събиране на доказателствен материал и устни състезания. Тези действия се извършват публично в открити заседания. След като прецени, че исковата молба е редовна, или нередовностите са били отстранени в срок, съдът насрочва първото заседание, за което страните трябва да бъдат редовно призовани. Ако някоя от тях е нередовно призована, съдът трябва да отложи делото, защото в противен случай решението ще бъде опорочено (чл. 231, б. „д“). • Неявяването на страните, след като са били редовно призовани, не е пречка за разглеждането на делото.
Заседанията по първоинстанционните дела се откриват и ръководят от един съдия.
II.  Първо (подготвително) заседание но делото (ПЗ) Основното предназначение на ПЗ е да бъде подготвено делото, макар
че няма забрана то да бъде и решено. Действия:
1.  Предварителни въпроси и проверка па допустимостта на иска (чл. 108 ал.1), при което съдът преценява възраженията на ответника, ако има такива.
2.  Устен доклад, в който съдията изяснява предмета на делото и дава
правна квалификация на спора (чл. 108 ал.1).
3.  Изясняване па фактическата страна па спора: Всяка страна трябва да изнесе фактите, които обосновават нейните искания, възражения, реплики и дуплики. Съдът задава въпроси. Така се отделя спорното от безспорното и се очертава предметът на доказването (чл. 109 ал. 1). Всичко се протоколира.
4. Съдът поканва страните да сключат съдебна спогодба (чл. 109 ал.1). Ако сключат и съдът я утвърди, делото се прекратява. Ако не се постигне спогодба, се преминава съм следващите ПсД:
5. Страните правят своите доказателствени искания, като представят писмените и посочват другите доказателства (чл. 110 ал.1). Ищецът е длъжен да направи това още с исковата молба, а тук, в ПЗ – само във връзка с възраженията на ответника. По-късно посочване е допустимо само ако без тях не може да се постанови правилно решение и ако стритата с внесла допълнителна ДТ по чл,65 ал. 1 (1/3 от първоначално платената, но не по-малко от 100 лв.).
6. Съдът се произнася с определение за допускане на доказателствените средства и за начина на събирането им (чл. 111 ал.1), което се вписва в протокола.
Съдът насрочва следващото заседание. С това завършва ПЗ. (!) ПЗ е краен, преклузивен срок за някои действия:
–  отвод за липса на местна подсъдност (чл.92 ал.4);
–  оспорване на цената на иска (чл.56 ал.1);
–  предявяване на насрещен иск (чл. 104, ал.1)
–  привличане на трето лице – помагач и предявяване на обратен иск срещу него (чл. 175).
II. Заседание за разглеждане на делото но същество, и решаването му (ЗРД).
1.  Събиране на всички допуснати доказателства:
–  разпит на свидетелите;
–  прочитане на протокола от оглед или освидетелстване;
–  заключение на вещото лице;
–  писмените доказателства са представени в П3;
2.  Устни състезания (УС):
–  ищецът и ответникът последователно излагат своите фактически доводи (преценка на достоверността на доказателствата, тяхната доказателствена сила и изводите от тях за фактите) и правни доводи (подвеждане на фактите под правната норма и изводи относно спорното право);
(с т. нар. писмени защити, които в практиката заместват УС, се нарушава състезателното начало)
–  Когато съдът счете, че всички доводи са изчерпани, обявява УС за приключени (чл. 186). След този момент – никакви нови факти и доказателства! Решението урежда правното положение на страните към този момент.
фактите, осъществени след УС са нововъзникнали и не се вземат предвид от съда. За тях може да се предяви нов иск, защото СПН не ги обхваща.
Фактите, осъществени преди УС, но станали известни след това (въпреки полагане па дължимата грижа не са могли да бъдат известни на (страната преди това), са новооткрити (новопознати) и въз основа на тях\
може да се приложи извънреден способ- отмяна. Но нов  иск не може, защото има СПН.