Сфери, в които усилията продължават

a)    Финансови услуги
Завършен е планът за действие на ЕС за създаването до 2005 г. на интегриран пазар на финансовите услуги. Това води до намаляване на цената на заемните услуги за бизнеса и потребителите и до предлагане на вложителите на по-широка гама от инвестиционни продукти — спестовни и пенсионни схеми — които те ще могат за получават от европейски доставчик по свой избор. Намалени бяха банковите такси за трансгранични плащания.

б)    Административни и технически бариери пред свободното движение
Държавите от ЕС все още често проявяват нежелание взаимно да признаят действащите в тях стандарти и норми, а понякога и професионалните квалификации, придобити в други страни. Разпокъсаността на националните данъчни системи също пречи на пазарната интеграция и ефективност.

в)     Пиратство и фалшиви продукти
Защитата срещу пиратството и фалшифицирането на стоките от ЕС е необходима и ценна. Европейската комисия е изчислила, че поради тази престъпна дейност ЕС губи хиляди работни места годишно. Ето защо Комисията и националните правителства работят за разширяване обхвата на закрилата на авторското право и патентите.