Сундар Синг: Бог ми подари Видения

В тази книга се опитах да опиша виденията, които Бог ми подари. Ако зависеше само от мен, не бих ги разказал. Но приятели, чиито мнения високо ценя, настояваха да го сторя, та поученията да бъдат открити и за други като духовно по­магало. Според желанието на приятелите ми тази книга сега се предава на всеобщо разгласяване.

Преди четиринадесет години, като се молех в Котгар, очи­те ми се отвориха за небесно видение. Видях всичко тъй живо, че се помислих за умрял и душата си преминала в небето. Но и след тия години същите видения винаги обогатяваха живота ми. Нарочно (по своя воля и желание) не мога да ги предизвикам. Обикновено, когато се моля или размишля­вам, понякога по осем или девет пъти в месеца, моите духов­ни очи се отварят, за да гледам вътре в небето. И за един или два часа се разхождам е Иисуса Христа в славата на не­бесните сфери и водя беседи с ангели и духове. Техните от­говори на моите въпроси съставляваха много от материала, който беше разкрит вече в книгите ми. Някои биха помисли­ли, че тия видения са само вид спиритизъм. Но аз поддържам, че тук има съществена разлика. Спиритпз.мът представлява съобщения и знакове от духове на тъмнината. И те са обик­новено тъй откъслечни и неразбрани, ако не и действително измамливи. Те по-скоро отклоняват своите привърженици от истината, отколкото да ги доведат до нея. В моите видения аз виждам ясно всичките подробности от духовния свят. От ангели и светии получих познания за невидимия свят, не ко­лебливи, не откъслечни и уклончиви, а ясни и разбрани от­говори върху много проблеми, конто ме обезпокояваха.

В тази книга се говори често за духове, светии и ангели. Различието, което искам да правя, е следното: духове има добри и лоши, които след смъртта пребъдват в едно средно положение между небето и ада. Светии са ония, които чрез този стадий еа встъпили в по-висша сфера в духовния свят и на които е разпоредена особена служба. Ангели са ония про­славени същества, на които е възложено всякакъв вид по-висши служби. Между тях се намират много светии от други светове също тъй, както и от нашия, тукашния свят.