Суброгаторен иск

Суброгаторен иск – съгл. Чл. 146. Поръчителят, който е изпълнил задължението, встъпва в правата, които кредиторът има срещу длъжника, макар и длъжникът да не е знаел за даденото поръчителство.
Поръчителят встъпва и в правата на кредитора срещу третите лица, които са учредили залог или ипотека за задължението, но само до размера, в който би имал иск срещу тях, ако те биха били поръчители.
Поръчителството се погасява, когато поради действията на кредитора поръчителят не може да встъпи в правата му.
Поръчителят встъпва изцяло в правата на кр. с/у дл. и отчасти в правата на кр. с/у трети лица (учредили залог или ипотека за задължението), т.е. счита се, че погасеното от поръчителя вземане продължава да съществува в полза на поръчителя за да се обезпечи обратният му иск. Суброгаторен иск е допустим само ако поръчителят е имал правен интерес да сключи д/ра и да изпълни чужд дълг.
Възможна е хипотезата, при която поръчителят няма никакви права спрямо дл. Това е в случаите, когато от вътрешните отношения м/у поръчител и дл. е видно, че основанието на д/ра е дарствено.
Вземането на удовлетворения кредитор се счита запазено в полза на поръчителя, както с  всичките му привилегии, така и със всички залози и ипотеки, ако те са дадени от самия длъжник. Правата и исковете на удовлетворения кредитор се наследяват от поръчителя, който в този смисъл се явява негов частен правоприемник. Ако трети лица са обезпечили вземането на кредитора със залог или с ипотека на свои вещи, те ще се суброгират в правата на удовлетворения кредитор, но тяхната суброгация няма да е толкова пълна, колкото е спрямо длъжника. Те всъщност имат правното положение на поръчители.
Ако имаме съпоръчители, то те отговарят пред кредитора за целия дълг, освен ако има съглашения дългът да се раздели между тях. Тези, които са ес задължили за един длъжник и за един дълг, отговарят солидарно пред кредитора. Помежду си обаче съпоръчителите не отговарят солидарно. Помежду си те са съвместни длъжници и всеки един отговаря за своята част. Когато един е платил от това,за което всички отговарят, платилият има право да иска от другите приспадащата им част от платеното.
Поръчителството се прекратява чрез изпълнение на задължението и други равностойни на изпълнението погасителни актове. Поръчителството се прекратява и когато поръчителят го обусловил със срок, тогава кредиторът трябва да предяви иска си спрямо длъжника в 6 – месечен срок от падежа.. Не направи ли това, поръчителят се освобождава. Ако кредиторът е продължил срока за изпълнение на длъжника без порътеля да се е съгласил с това родължение той се освобождава. Той се освобождава  и, ако поради действията на кредитора не може да встпи в правата му. Например кредитора е върнал на длъжника заложената вещ.
За банковото поръчителство няма специална правна уредба. Важи общата уредба на поръчителство по ЗЗД. III.