Страни в изпълнителния процес

а) Изпълнителни: съдпя-нзпълнители (СИ) (при несъстоятелност -синдикът). СИ има във всеки райнен съд – действат в същия район.
СИ имат обща изпълнителна компетентност – за всички способи.
Местната компетентност се определя според връзката между изпълнителното дело и района на СИ:
–  при изпълнение върху вещи – по местонахождението на вещта;
–  върху вземания – по местожителството на третото лице-длъжник,
–  действия н бездействия – по местожителството на длъжника. б)Контролни
– съдът- той упражнява: предварителен контрол (чрез производството за издаване па ИЛ); последващ контрол (спиране, прекратяване па ИПс, отменяне на незаконосъобразни д-я и др.);
2. Страни
а)  Взискател – лицето, от чието име се води изпълнителният процес, това е лицето, което ИЛ сочи като кредитор по изпълнението;
б)  Длъжник – лицето, срещу което се води изпълнителният процес; това е лицето, което ИЛ сочи като длъжник;
По принцип активната и пасивната легитимация се определят от ИЛ. От това правило има изключения:
а)  като взискател може да се яви лице, което не фигурира като кредитор в ИЛ – чл.326 ал. 1 (неизчерпателно):
–  правоприемниците: при универсално или частно правопрнемство, настъпило след издаването на ИЛ;
– поръчителят или солидарният съдлъжник: при суброгация в правата па удовлетворения от тях кредитор – взискател по ИЛ;
Тези лица трябва да  удостоверят качеството си с писмени доказателства.
б)  Изпълнителният процес може да бъде насочен срещу лице, което не фигурира в ИЛ като длъжник – чл.326 ал.2 и 3 – изчерпателно:
–  наследниците на починалия длъжник, когато правоприемството е настъпило след издаването на ИЛ – срещу личното им имущество, освен ако са се отрекли от наследството или са го приели по опис; ако още не са го приели, СИ им дава срок по чл.51 ЗН за становище, което се вписва от районния съд в съответна книга.
– третото лице, дало своя вещ в залог или ипотека за обезпечаване на дълга на длъжника, когато изпълнението се насочва срещу гази вещ.