Стартира кампанията за ограничаване на софтуерно пиратство

В края на м. април 2010 г. Министерството на културата сключи Меморандум за разбирателство и сътрудничество със Сдружението на издателите на бизнес софтуер (СИБС), в рамките на който е предвидено осъществяването на активно взаимодействие между Министерството и Сдружението за по-ефективно правоприлагане в областта на авторско-правната закрила на софтуерните продукти и провеждането на съвместни инициативи за понижаване нивото на софтуерното пиратство у нас. В процеса на сключване на Меморандума страните по него проведоха и кръг срещи на високо ниво, в рамките на които бе подготвен и съвместен проект, насочен към повишаване нивото на използване на лицензиран софтуер, като част от общия процес за повишаване на обществената култура и респекта към авторските права и интелектуалната собственост. Проектът, стартирал в началото на м. май 2010 г. с финансовата подкрепа на СИБС, включва провеждането на масова разяснителна и превантивна кампания чрез разпращане на писма от Министерство на културата до няколко хиляди стопански субекта на територията на страната. С изпратените писма Министерството на културата информира компаниите относно правния режим и спецификите при използването на софтуерни продукти, а чрез приложения примерен въпросник на адресатите се дава възможност да извършат проверка на своите софтуерни активи и техния лицензен статус. Експертите на Министерството, в рамките на своите служебни правомощия, ще извършват преглед и анализ на получените формуляри и ще отправят препоръки за отстраняване на констатираните нередности в случай на необходимост.
Разчитайки на добросъвестността на стопанските субекти в страната и готовността за взаимодействие с компетентната държавна администрация, Министерството на културата и неговите партньори очакват изключително добри резултати от своята инициатива. Първите дни от началото на кампанията потвърдиха тези очаквания и отчетоха положителни обществени нагласи спрямо новата инициатива и ще послужат за изработването на дългосрочен проект за повишаване на обществената култура сред стопанските субекти – ползватели на софтуерни продукти и изграждането на устойчиви политики на зачитане правата върху интелектуална собственост.
Нарушаването на авторските права върху компютърни програми е явление, което се отразява неблагоприятно не само на икономиката на страната ни, като създава предпоставки за нелоялна конкуренция спрямо легитимните компании, стриктно зачитащи закона, но и излага потребителите на различни по вид правни и технически рискове, включително нарушаване на сигурността и загуба на данни. В България софтуерното пиратство все още се задържа на нива, по-високи от средните за държавите от Европейския съюз, което изисква предприемането на комплекс от мерки за справяне с този проблем. Ролята на държавата е да създаде ясна и хармонизирана законодателна рамка, която да защитава авторските права и да води последователна политика за прилагане законодателството в тази сфера чрез изграждането на система от мерки и подсигуряването на необходимите за това ресурси. Ролята на държавата е и да образова обществото за вредите от нарушаването на авторските права.