Спиране и прекратяване на делото

Спиране на делото /производството/1.Спиране на делото е временно  преустановяване на ПсД на съда и страните по висящото дело, като извършените до точи момент действия се  запазват и съществува възможност за възобновяване на производството. Спирането е забрана за извършване на ПсД за определен период.
2.  Спирането настъпва в изрично предвидени от закона случаи. Основните хипотези – в чл. 182.Общо за всички хипотези е, че се осъществяват факти, които осуетяват следващото ПсД. Това са пречки, които трябва да се преодолеят, след което делото се възобновява и продължава с действието, при което е било спряно. Хипотезите се обособяват в три групи:
а)  по силата на закона – делото се счита за спряно с настъпването на предвидения в закона факт, без да е нужно искане на страната или разпореждане на съда:
–  при смърт на някоя от страните (чл. 182, ал. 1, б. „б“) и по аналогия -1рп прекратяване на ЮЛ; нужно е, за да се издирят правоприемниците и да се призоват като страна;
–  когато страната стане недееспособна и е нужно учредяване на настойничество и попечителство (чл. 182, ал. 1, б. „в“);
–  висящите дела за имуществени права срещу длъжник, обявен в несъстоятелност (чл. 637, ал. 1 ТЗ);
б)  по разпореждане на съда:
–  когато има висящо дело по преюдициален въпрос – делото се възобновява след Като се реши този въпрос с решение със СПН (чл. 182,
ал   1, б. „г“).
–  когато при разглеждането на едно гражданско дело се разкрият престъпни обстоятелства, от установяването на които зависи решаването на гражданския спор (чл.  182, ал.1, б. „д“) – за да бъде взета предвид присъдата.
–  при препирня за подведомственост (чл. 11, ал.1);
–  при частна жалба, но само ако въззивният съд прецени (чл. 216);
– когато КС е допуснал разглеждането по същество на искане-, с което се оспорва констнтуционосъобразността на приложим поделото закон (чл. 182, ал.2, б. „ж“).
в) по волята на страните – общо съгласие, устно (чл. 182, ал. 1, б. „а“) -допуска се само веднъж пред една инстанция.
3.  Последици от спирането:
а)  не могат да се извършват валидни ПсД;
б)  не текат процесуалните срокове.
4.  Делото се възобновява след отпадане на пречките за неговото (движение. Възобновяването става с определение на съда, с което се констатира отпадане на пречката.
Когато делото е спряно но искане на страните, възобновяването трябва да се поиска от някоя от тях в 6-месечен срок, иначе делото се прекратява [чл. 184).