Специфични последици за всеки НА(нотариален акт)

Освен правните последици, присъщи на всеки НА за сделка, този НА има и специфични само за него последици:
а) конститутивно действие – той е условие за валидност на сделката (но ако самата сделка е нищожна, НА не може да я валидира). Вещноправният ефект на сделката настъпва от датата на НА.
б) доказателствени сила – доказва (до оборването му), че приобретателят е станал носител на правото.
V. НА, удостоверяващ право на собственост върху недвижим имот (по обстоятелствена проверки)
1.  Предмет на удостоверяване е самото право на собственост.
2.  Компетентен е нотариусът по местонахождение на имота.
3.  Молбата с писмена.