Спедиционен договор

Определение – договорът, с който едно лице, наречено спедитор, се задължава срещу възнаграждение да сключи от свое има, но за сметка на друго лице, означавано като доверител, договор за превоз на товар.
Характеристика – консенсуален, двустранен, възмезден и неформален. Сключването на спедиционни договори в определено множество с намерение за извличане на печалба /по занятие/ придава на лицето качество на търговец. Правната му същност е близка до тази на комисионния договор. Отличава го само предметът му. Неговият предмет е ограничен до сключването от свое име, но за сметка на доверителя на договор за превоз на товар. Право да сключват спедиционни договори от страна на спедитора имат не само търговски дружества, но и ЕТ. На другата страна /на доверителя/, могат да бъдат както ЮЛ, така и ФЛ.