Сключване на международни споразумения

Всяка година Съветът „сключва“ (т.е. подписва официално) редица споразумения между Европейския съюз и държави извън ЕС, както и с различни международни организации. Тези споразумения могат да обхващат широки области като търговията, сътрудничеството и развитието или пък да се отнасят до конкретни въпроси като текстил, рибарство, наука и техника, транспорт и др.

Освен това Съветът може да сключва конвенции между държавите-членки на ЕС в области като данъчното облагане, дружественото право или консулската защита. Конвенциите могат да се отнасят също и до сътрудничество по въпросите на свободата, сигурността и правосъдието.