Сключване и форма на договора

За да се сключи договор за дарение страните по него трябва да са дееспособни. Това в еднаква степен важи както за дарителя, така и за дарения. Наред с това общо изискване в чл.73,ал.3/СК е установена една забрана за извършване на дарения с имуществото на ненавършили пълнолетие лица. Такива дарения, било лично, било чрез законни представители дори с предварително разрешение на ройонния съд, са нищожни. Всяко ФЛ може да получава дарение, ако надареният обаче е малолетен или пълно запретен законият представител ще получи дарението от негово име, а ако е непълнолетен или ограничено запретен – самият той със съгласие на родителя, респ. на попечителя си. Дарание може да бъде направено и в полза на ЮЛ – държавата фондация, кооперация, обществена организация.
Предмет на дарението са имуществени права. Според чл.226,ал.1 обещанието за дарение не произвежда действие. Във връзка с дарението в чл.43 и чл.54/ЗДС е установен специален режим. Според тези текстове на закона е възможно безвъзмездно прехвърляне на собственост, която е частна държавна собственост. Законът изисква да се вземе разрешение от МС по предложение на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и въз основа на него областният управител сключва договорът за дарение, който се вписва от съдията по вписванията. Безвъзмездно прехвърляне на право на собственост на движими вещи частна държавна собственост се извършва със заповед на областния управител в случаите когато собствеността се прехвърля на община или други ЮЛ и организации на бюджетна издръжка. При безвъзмездно прехвърляне на собственост върху движими вещи с балансова стойност по-голяма от 5000лв се изисква съгласието на министърът на финансите.
Никой не може да подарява бъдещо имеществено право, т.е. такова на което не е титуляр по време на сключването на договора за дарение. ЗЗД забранява така наречените обещания за дарение.Изобщо е необходимо този който дарява да бъде титуляр на правото, което веднага и безвъзмездно отстъпва.
Между дарителя и надарения, респ. техните представители трябва да се постигне съгласие. Първият трябва да отстъпи нещо веднага и безвъзмездно, а вторият да го приеме. Простото съгласие обаче не е достатъчно. Договорът за дарение на недвижими имоти се сключва в нотариална форма с нотариален акт – чл.18/ЗЗД. Дарението на движими имущества се извършва в писмена форма с нотариална заверка на подписите или чрез предаване на вещите. Когато предмет на дарението са ценни книжа, трабва да се спази надлежният начин за тяхното прехвърляне – джиро или цесия – чл.225/ЗЗД. Нищожно е дарението на ценни книжа ако не е спазена формата. Договорът за дарение може да съдържа и модалитети. Дарението на наследство, в което се съдържа недвижим имот се извършва с нотариален акт.
Правното основание е непосредствената типична цел на сделката. Трябва да се различава от мотива при дарението. При дарението правното основание се покрива с мотива. Правното основание при дарението е постояната пряка и непосредтвена цел на дарителя да прехвърли нещо на даренения без да иска от последния насрещна престация. При договора за дарение както и при всеки друг договор не се поставя въпроса защо дарителят е надарил своя съконтрагент, т.е. мотивът не е необходим елемент от договора. Съгласно чл.226 ал . 3 от ЗЗД: Нищожно е и дарението, когато то или мотивът, единствено поради който то е направено, са противни на закона или на добрите нрави, а така също и когато условията или тежестта са невъзможни. Това правило не дава основание да се приеме, че мотивът е каузата на дарението, тъй като в случаят мотивът е посочен като основание за нищожност на сделката. В чл.226/ЗЗД са уредени правните последици в случаите когато дарението не е съобразено с отделни изисквания на закона и на добрите нрави. Обещанието за дарение не произвежда действие. Дарението, доколкото се отнася до бъдещо имущество, също е нищожно. Нищожно е и дарението, когато то или мотивът, единствено поради който дарението е направено са противни на закона или добрите нрави, а също и когато условията или тежеста са невъзможни.
Задължения на дарителя:
да предаде подарената вещ посредством способите установени в закона;
дарителят не отговаря при евикция на дарения;
дарителят не отговаря при недостатъци на подарената вещ.
Задължения на дарения – за него не възникват задължения. Той трябва само да бъде признателен. Според П.Попов това задължение не е само морално. Върховният съд е приел, че задължението за издръжка на дарителя(от дарения), който е изпаднал в трайна нужда, се превръща от морално в правно. При неизпълнение на това задължение дарителят може да иска отмяна на дарението – чл.227,б.В/ЗЗД. Дарението е поначало неотменим договор.