Сключване и действие на договора за изработка.

Права и задължения на страните:  изпълнителят има задължение да изработи нещо съгласно поръчка в срок без отклонение от нея и то така, че то да бъде годно за обикновеното или предвиденото в договора предназначение и да предаде изработеното на поръчващия. Изработването може да бъде изпълнено: 1. със собствени средства и материали за изработващия/поначало изработващия не е длъжен да предоставя материалите за изработката на вещта/, като съгл. Чл.261, ал.2 от ЗЗД Изпълнителят, който извършва работата със свой материал, отговаря за доброто качество. или 2.с  на поръчващия.  При изпълнение на работата изпълнителят е длъжен да съхранява вещите с грижата на добър стопанин. Той трябва да изпълни възложената му работа съобразно поръчката на възложителя. Изпълнителят е длъжен да предупреди поръчващия, ако материалът му е негоден, или ако проектът му е неосъществим – това е обикновена проява на сътрудничество, в противен случай той губи правото си на възнаграждение и дължи обезщетение на поръчващия. Ако въпреки предужпреждението възложителят настоява за изпълнението, то изпълнителят има право да се откаже от договора. Основното задължение на изпълнителя е да изработи точно поръчаното, а не друго, да го изработи без недостатъци и в срок. Ако се отклони от поръчаното или работата му е с недостатъци – лошо изпълнено, грозят го санкциите по чл.265 от ЗЗД: Ако при извършване на работата изпълнителят се е отклонил от поръчката или ако изпълнената работа има недостатъци, поръчващият може да иска: поправяне на работата в даден от него подходящ срок без заплащане; заплащане на разходите, необходими за поправката, или съответно намаление на възнаграждението. Ако отклонението от поръчката или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за нейното договорно или обикновено предназначение, поръчващият може да развали договора. Тия права се погасяват в шест месеца, а при строителни работи – в пет години.Ако изпълнителят е забавил изпълнението санкциите са за късното изпълнение.
Поръчващият трябва да прегледа работата и да направи всички възражения по нея. Ако работата е негодна той може да развали договора с едностранно волеизявление съгласно чл.261,ал.1 и чл.265, ал.2 и да иска обезщетение. Когато неизпълнението не е толкова съществено поръчващият може да иска безвъзмездно поправяне на работата или с разноските за поправянето й или със съответното намаление на възнаграждението. Ако работата е с недостатъци, на изпълнителя се дава подходящ срок за поправката и. Ако недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за ползване, поръчващият може да развали договора. Отговорността е в 6-месечен срок, а при строителни работи – в пет години.Често страните се уговарят, че ще считат за недостатъци на изработената вещ и всички повреди, които биха се появили в течение на един гаранционен срок, след предаването. Установяването на такъв гаранционен срок може да има двояко значение. То може да бъде и презумпция за некачествена работа, ако дефектът се появи в гаранционият срок и преместване на началния момент на давността към деня на откриване на дефектите в течение на гаранционият срок. Поръчващия разполага, както с обикновените правни средства, с който разполага всеки кредитор при неизпълнение така й с особенни правни възможности:
1. поръчващия разполага преди всичко като всеки кредитор с възражение за неправилно изпъленен договор. Той има право да откаже приемане на работата или да заплати изцяло или отчасти възнаграждението, докато работата не му се предложе в състояние съобразно с уговореното;
2. Поръчващия може да определи на изпълнителя подходящ срок в течение на който изпълнителят без каквото и да е заплащане да поправи работата си, т.е. да отстрани откритите при приемането или в последствие нейни недостатъци. Подходящ е обективно достатъчният срок. Ако работата не бъде поправена в дадения срок доброволно, поръчващият може да иска изпълнителят да бъде осъден да я поправи;
3. Поръчващият може сам да поправи дефектната работа, без за това да бъде съдебно отстраняван и да претендира заплащане на разходите необходими а поправката. Тук не е необходимо да дава допълнителен срок на изпълнителят, а само да го извести за дефектите.
4. Поръчващият може да иска намаление на възнаграждението съразмерно с намалената в следствие дефекта, цена или годност на изработеното.
5. Поръчващия има право да развали договора, но това негово право не е ораничено, а е в зависимост от недостатъците:
– в случай, че недостатъците не могат да бъдат отстранени и са толкова съществени, че работата е негодна за обикновеното или уговореното предназначение, поръчващият може без всякакво ограничение да развали договора и да претендира обезщетение на общо основание.
– тъй като поръчващият има възможност да проверява изпълнението на работата по всяко време, ако стане ясно, че изпълнителят няма да изпълни по уговорения или надлежния начин поръчващият не е длъжен да чака нейното завършване за да развали договора, а може да го направи веднага и да иска обезщетение на общо основание.
– ако недостатъците са отстраними договорът няма да може да бъде развалян. Тук ще еналице едно относително несъществено неизпълнение, което не би оправдало развалянето. Поръчващият ще трябва да прибегне до  другите особени правни способи за ликвидиране на създадените отношения – да иска поправяне или разноските за поправянето на вещта или намаляване на цената.  С изтичане на шест месечния, респ. 5г. давностен срок се погасяват само правата на поръчващия възникващи от това, че изработеното има недостатъци. Правото му да иска изпълнение се погасява с изтичане на обикновения давностен срок. Изпълнителят е в забава, ако не изработи или не предаде работата в уговорения срок. Законът предполага неговото закъснение за виновно затова върху него преминава рискът от случайно погиване или повреждане на доставения от поръчващия материал.
Поръчващия може да развали договора преди настъпването на срока за завършване на работата, стига да е явно, че работата няма да бъде завършена до крайния срок. Освен това ако закъснението е виновно на поръчващия се дължи обезщетение на общо основание.
Изпълнителят се освобождава от задълженията си с фактическото връчване на извършената работа на поръчващият заедно с всичко, което е било поставено на разположение на изпълнителя вкл. и дадените му материали останали неопотребени. Всичко което е било поставено на разположение на изпълнителя вкл. и дадените му материали останали неопотребени.
Тъй като с изпълнението на главното задължение се изпълнява и подчиненото задължение, смята се че преминаването на собствеността става с предаването на вещта.
Относно мястото и начина на предаване важат общите правила ако друго не е уговорено.
Когато няколко лица са се задължили да извършат една работа заедно те отговарят солидарно освен ако е уговорено противното.