Симеон Дянков: бизнесът започва да се съживявя

„Данните, изнесени от Националния статистически институт днес, са дългоочаквана от нас новина. Резултатите от анкетите на стопанските ръководители сочат, че те започват да ревизират в положителна посока очакванията си за съживяване на бизнеса. Макар и с мъничко, започваме да се отдалечаваме от дъното. Сигурен съм, че част от това съживяване се дължи и на стъпките, които предприехме по отношение на ударното разплащане на задълженията ни към бизнеса, както и на решението ни да запазим ниското данъчно облагане, колкото и неблагоприятно да е това по отношение на фиска“. Това коментира министърът на финансите Симеон Дянков по повод изнесените от НСИ данни за стопанската конюнктура през април и очакванията на бизнеса за следващите три месеца.

Данните на НСИ сочат, че общият показател на бизнес климата в страната се покачва с 4,4% през месец април в сравнение с предходния месец.

Най-чувствително се покачва показателят на бизнес климата в промишлеността – 5.6% спрямо март. Подобрява се оценката на ръководителите за настоящата производствена активност и очакванията за износа през следващите три месеца.

Показателят в сектора на услугите нараства с 4,4% спрямо март и се дължи на по-добрите оценки на мениджърите за настоящото състояние на предприятията и по-оптимистичните им очаквания за следващите шест месеца. По-благоприятни са оценките за търсенето на услуги и за заетите в сектора през последните месеци.

Показателят за бизнес климата в строителния сектор бележи ръст от 3.6%. Строителната активност се свива с по-бавни темпове, а през следващите шест месеца предприятията очакват повишен приток на нови поръчки.

Индикаторът за търговията на дребно бележи ръст от 2,5 на сто, което се дължи на по-оптимистичните очаквания на търговските предприемачи за състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене остават най-големите проблеми пред българския бизнес в условията на икономическа криза.