СВЕТЪТ НА ДУХОВЕТЕ

През време на разговора светиите веднъж ми казаха: След смъртта душата на всяко човешко същество ще преми­не в царството на духовете. Там ще намери жилище според стъпалото на своята духовна зрелост при такива духове, по­добни на неговата природа и неговото съществувание — било в мрака или в светлината на славата. На мене е потвърдено, че никой не е дошел с физическото си тяло в света на духо­вете, освен Христос и някои светии.

След този разговор светиите ме разведоха и ми посочиха чудно хубави неща и места.

Аз видях как от всички страни хиляди души пристигаха в света на духовете; всички, придружавани от ангели. Души­те на добрите имаха при себе си само ангели или добри ду­хове, които ги бяха придружили дотук от смъртното им лег­ло. Зли духове не биваше да се приближават до тях, обаче те стояха далеч отстрани и наблюдаваха. Аз видях също, че никакви добри духове нямаше при душите на действително лошите, те бяха заобиколени от зли духове, които ги съпро­вождаха още от смъртното им легло. Тия зли духове водеха душите към мрака. Душите, докато още са били в плът, по­стоянно са позволявали на злите духове да им влияят и са се оставили да ги подвеждат доброволно към всякакъв вид злини. Докато добрите ангели по никакъв начин не пречат на свободната воля на една душа.