Само в една от 20 проверени кланици в страната са регистрирани завишени стойности на водно съдържание в пилешкото месо

Само в една от 20 проверени кланици за бели меса в страната са регистрирани завишени стойности на водно съдържание в продуктите над допустимите. В останалите 19 предприятия водното съдържание в продуктите е в рамките на допустимите стойности. Това показват плановите проверки на Министерството на земеделието и храните в регистрирани кланици в страната през последните два месеца. При проверката бяха взети проби от замразени и бързо замразени цели пилета и разфасовки, за определяне съдържанието на вода в тях. Пробите бяха изследвани в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт към НВМС.

За различните видове продукти от пилешко месо и в зависимост от начина на охлаждане Регламент (ЕО) 543/2008 от 16 юни 2008 г. определя различни допустими стойности на водно съдържание.
По повод някои твърдения в пресата за липса на контрол Министерство на земеделието и храните уверява, че проверките, за спазване на разпоредбите на Наредба  № 32 за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и субпродукти от домашни птици, ще продължат. В случай на констатиране на нарушения, на нарушителите ще бъде налагана глоба от 3000 до 10 000 лв. При повторно нарушение санкцията е от 10 000 до 25 000 лв., а при трето – се отнема правото на дейност.

Списъкът на разрешените за влагане добавки и допустимите стойности в продуктите се съдържа в Наредба №8 от 16 април 2002 за изискванията към използване на добавки в храните на Министерство на здравеопазването. Всички съставки в маринатите, с които се обработват пилешките продукти, се вписват в технологичните документации на предприятията.

При проверките, които извършват, инспекторите на Държавния ветеринарно-санитарен контрол следят за съответствието при влагането на тези съставки с вписаното в технологичната документация и дали информацията е коректно изписана върху етикета на продуктите. Санкцията при установяване на несъответствия между технологичната документация и реално влаганите в продукта съставки е  между 1 000 и 2 000 лв. за физическо лице и между 2 000 и 4 000 лв. за юридическо лице.