РЪКОВОДСТВО ПО ЛЕЧЕБЕН МАГНЕТИЗЪМ

Предлагаме на нашите читатели учението за магнетизма. Факт е, че нашият живот представлява сума от магнетиче-ски и електрически сили, както е факт, че един човек предава на друг една или друга сила.

Много изследователи признават целебната сила па магне­тизма. От древността до днес е жива вярата, че хора, нада­рени с голяма магнетична сила, могат да правят чудеса и да лекуват тежки болести. В Библията за това има ясни свиде­телства, въпреки че думата магнетизъм е неизвестна. Изце­лението с полагане на ръце е приложението на магнетизма. В Индия това изкуство е доведено до съвършенство и днес го изучава Европа.

Ние не смятаме, че болестите, изискващи хирургическа помощ, могат да се излекуват от магнетизма. Но не се съм­няваме, че редица други се лекуват или облекчават и в този смисъл можем напълно оправдано да използваме думите „ле­чебен магнетизъм“.

Уверени сме, че вярата и силната воля давата добри ре­зултати. Същността на магнетизма се състои в това, че магие- . тизаторът пренася своята жизнена енергия върху тялото на друг човек. Хипнотизмът и магнетизмът са две съвършено различни и отделни науки.

Магнетизмът действа на нервните центрове, откъдето ле­чебното въздействие се пренася в мозъка, докато хипнотиз­мът въздейства отначало на мозъка. При хипнозата човек отстъпва част от своята воля и личност на друг човек, а при магнетизма няма нужда пациентът да се отказва от своята воля и съзнание. Способността за магнетизиране е качество на духа, което притежава всеки, но малцина използват. То трябва да се събужда и усилва, за да се употребява правил­но. Всеки има поне зачатъци от него.

Целта на това ръководство е да помогне на всеки да го развие независимо дали е слаб или болен, или силен и здрав. Тази велика сила може да излекува толкова много недъзи.

Великата природна сила е спокойна сила. Който не й об­ръща внимание, я оставя скрита и за самия себе си. Който я осъзнае и е готов да я употребява за добро, постига добри резултати.