Родова подсъдност

Въпросът е: на кой съд като първа инстанция е подсъдно делото.
Принцип – подведомствените на съдилищата граждански дела са подсъдни на районните съдилища (чл. 79).
Изключения (чл. 80) – на окръжния съд като първа инстанция са подсъдни:
а)  исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или за отменянето му;                                                                            –
б) исковете с цена на иска над 10 хил. лв. (при съединяване меродавна
е цената на отделните искове, а не сборът), с изключение на: исковете за    -издръжка, за защита на шини нрава и за трудови спорове по КТ.
Без оглед на цената районните съдилища са подсъдни исковете:
– за издръжка (чл. 80, ал. 1, б. „б“);
–  за защита на вещни права (чл. 80, ил.1, б. „б“);
–  за съдебни делба (чл.278 ил.1);
–  владелческите искове (чл.294);
в)  исковете, които но други закони подлежат на разглеждане от окръжния съд. Това са напр.: за екзекватура (чл.304) – Софийския градски съд; за защита на членствени права (чл. 71 ТЗ); за прекратяване на търговско дружество; за несъстоятелност на търговец и др.
г)  искове за установяване па недопустимост или нищожност па вписаните в регистъра на окръжния съд обстоятелства, както и за несъществуване на вписано обстоятелство.
При връзка между делата, когато главният иск е подсъден на окръжния съд – и другият отива там.
Окръжният съд може да изземе и да реши дело, което е подсъдно на районен съд от неговия район (чл. 80 ал.2).