Реформите в горския сектор обсъди зам.-министър Костов в Благоевград

С предстоящите реформи в горския сектор, които са регламентирани в новия Закон за горите, запозна зам.-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов служителите от регионалните дирекции на Благоевград и Кюстендил на среща в гр. Брагоевград. Пред професионалната общност зам.-министър Костов заяви, че в проектозакона за първи път е разписано практическото разделение на контролните от стопанските функции в горите. По този начин ще се постигне децентрализация на системата, ще се въведат регионалните практики и ще се създаде една конкурентна среда за развитие на сектора, посочи зам.-министър Костов. Контролните функции ще се изпълняват от регионалните дирекции по горите, които ще бъдат финансирани от бюджета и няма да зависят от стопанските резултати на предприятията, в които ще бъдат обединени държавните горски и ловни стопанства.

Зам.-министър Костов съобщи, че с предложения законопроект ще се изравнят правата и задълженията на различните оператори в горите, както и на различните собственици, като целта е да се персонализира отговорността, но и едновременно с това да се дадат и повече правомощия за работа в гората. На регистрация в публичните регистри на Изпълнителната агенция по горите ще подлежат всички лесовъди, които извършват дейности в гората – държавните предприятия, общините и частните собственици. Лицата, извършващи дейности в горските територии, също ще трябва да се регистрират в регистрите на ИАГ. Редът и условията за регистрация за физическите лица и търговците също са регламентирани в проектозакона. За първи път в него са разписани и текстове, които са свързани с професионалното обучение, квалификацията и преквалификацията, , браншовите организации в горския сектор, горските сдружения и обществените екосистемни ползи от  горските территории, достъпът до горите, както и горската сертификация.

Директорът на дирекция  „Горска политика и стопански дейности” към ИАГ г-н Тони Кръстев информира, че за прилагането на разработения законопроект не се предвижда приемане на правилник, а специалните изисквания за извършване на дейностите в горските територии е предвидено да се регламентират в наредби, каквато е и практиката в европейските страни.

Участниците в срещата, на която се обсъжда проектозакона, също дадоха своите мнения и предложения.

В изготвянето на законопроекта са участвали широк кръг от специалисти от различни области- лесничей, от браншовите организации, от неправителствените организации, както и специалисти от научните среди.