Разширява се кръгът на лицата с увреждания, които имат право на целеви помощи за придружители

Правителството при Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. С промените се разширява кръгът на лицата с увреждания, които получават целеви помощи за придружители. Лицата с интелектуални затруднения и с психични разстройства и със или над 71 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, както и лицата със сляпо-глухота и с над 90 на сто трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от чужда помощ, имат право на целева помощ до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции.

Определени са правилата за провеждане на конкурсните процедури за отпускане на средства от Агенцията за хората с увреждания за финансиране на проекти на работодатели за осигуряване на адаптирани работни места за хората с трайни увреждания, по програмите, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания, както и на проектите на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

Прецизират се условията за получаване на месечна добавка за социална интеграция за транспортни, информационни и телекомуникационни услуги, като отпада изискването тези добавки да се ползват, ако не се получават на друго правно основание.

С приетите промени се синхронизират текстовете с измененията и допълненията в Закона за интеграция на хората с увреждания. Прецизират се изискванията относно необходимите документи и обстоятелствата за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

Синхронизира се терминологията във връзка с измененията на Закона за здравето в системата на медицинската експертиза, а именно – за лицата в работоспособна възраст, както и за лицата, придобили право на пенсия, но упражняващи трудова дейност, да се извършва експертиза на трайно намалената работоспособност, а на децата до 16 години и на лицата, които са пенсионери, да се извършва експертиза на вида и степента на уврежданията.