Разстоянието в небето

„На какво разстояние са отдалечени едно от друго небесните места и ако не бива да се отива в някоя друга сфера, за да се живее по-продължително там, може ли поне да се посещава?“

На това един от светиите каза: „Мястото за живеене за всяка душа е определено съобразно с духовното й разви­тие. Но за по-късо време тя може да излиза, за да посе­щава и други сфери. Когато жителите от по-високите сфери слизат в ио-низшите, дава им се един вид духовно покрива­ло, та това тяхно появяване да не смути силно обитателите на по-долните и тъмни сфери. Също така е, когато някой от по-долните сфери се изкачва в по-горна, тогава получава също едни вид духовно покривало, за да бъде в състояние да понесе светлината и славата на онова място.

В небето никой не забелязва някакво разстояние, защо­то щом у някого се появи желание да отиде някъде, той веднага се намира там. Разстоянията важат само за мате­риалния свят. Когато някой пожелае да види друга сфера, тогава ще бъде там още в мига, когато го е помислил.“