Разработване на програма за превенция и управление на риска във фирмите

Етапът се състои във вземане на управленски решения от работодателя и съгласуването им с КУТ за профилактични мерки за отстраняване или минимизирани на риска и щетите от проявлението на опасността. Това е свързано с необходими инвестиции и време за осъществяване на мерките за безопасност. Изпълнението на някои от мероприятията е с организационен характер, не изискват инвестиции и са изпълними още в процеса на работата по оценката на риска.
Изготвя се план за действие, представляващ програма за превенция, разработена въз основа на оценката на риска.
Препоръчително е да се отразят всички проблеми, посочени от работниците и идентифицирани от оценителите. Не бива да се подминават някои от проблемите като маловажни, както и тези, за които на този етап няма решение.
Приоритетните проблеми се определят при спазването на следните основни критерии:
сериозност на опасностите;
брой на хората, които могат да бъдат засегнати;
влияние на опасностите върху травматизма, временната нетрудоспособност и професионалните заболявания.
Във връзка с определените приоритети и съобразно времето за решаване проблемите се групират на 3 групи:
за незабавна реализация;
за реализация в кратък срок;
за реализация в по-продължителен срок
Към проблемите, изискващи незабавна реализация се причисляват тези, за които при оценката на риска е преценено, че носят висока степен на риск. Към тази група могат да се отнесат и проблемите, чието решаване не е свързано с финансови средства. При този случай ангажирането на работниците е препоръчително с оглед съпричастността им към решаване на проблемите.
Към втората група проблеми – за реализация в кратък срок, се включват тези, които ако не бъдат решени в близко бъдеще, представляват потенциална опасност за увреждане здравословното състояние на работещите или са предпоставка за трудови злополуки и професионални заболявания.
Към третата група – за реализация в по-дълъг срок се причисляват проблемите, за които се налага проучване на нашия и световен опит и осигуряване на необходимите финансови средства за реализация.
За всички предвидени мероприятия, включени в плана за действие се определят лица с делегиране на права и задължения за изпълнението им, предвидени ресурси и срок за изпълнение.
При вземане на решения трябва да се вземат под внимание следните принципи за превенция:
Предприетите мерки да бъдат насочени към източниците на проблемите;
Да се заменят опасните процеси, материали и оборудване с по-малко опасни;
Да се предпочитат колективните пред индивидуалните мерки за защита;
Да се използват постиженията на техническия прогрес;
Да се обучават периодично работниците;
Да се разработват правила за здравословни и безопасни условия на труд.