Размер на наследствениет дялове

Наследниците от 1-ви ред децата на наследодателя, включително осиновените получават по равни части. Когато децата на наследодателя или някои от тяхса починали или са недостойни, наследяват др. низходящи (внуци, правнуци) по право на заместване, т. е. получават наследствена част, която се следва на замествания. При липса на наследници от 1-ви ред, наследниците от 2-ри ред (родителите, при O. осиновителите) получават равни части, а ако единият от тях е починал (или е недостоен) цялото наследство се получава от този, който е жив. Ако починалият е оставил само възходящи от 2-ра и по-горна степен, те наследяват равни части. Ако същите са от различна степен, наследство получават от най-близките по степен, без да се прави разлика дали е по бащина или по майчина линия. Когато в 3-ти ред има наследници само от 2-ра група – братя и сестри и техните низходящи до 2-ра степен, братята и сестрите на наследника получават по равни части, а низходящите им деца и внуци по пр. на заместване – частите им по колена. Когато починалият е оставил само братя и сестри + възходящи до 2-ра степен и по-горна стенен, първите получават 2/3 от наследството, а възходящите – 1/3. Дяловете на братята и сестрите се определят в зависимост от това дали те са еднородни или едноутробни или еднокръвни. Еднокръвните и едноутробните -2 пъти по-малък дял от наследството. Преживелият съпруг наследява заедно с всички наследници както следва:
– когато наследява с 1 – ви ред наследници – низходящите получават от индивид. имущ. на наследодателя част, равна на частта на всяко дете, без значение е броя и пола на децата. В този случай съпругът получава от СИО 1/7 като собственик и участва в др 1/2 на общността като наследник;
– когато наследява с 2-ри ред наследници, а при липса на такива, с 3-ти ред, той получава дял както от индивид. имущество на наследодателя, така и от неговото участие в СИО. В тези случаи от значение е продължителността на брака. Когато наследява заедно с наследниците без запазена част (с възх. или братя и сестри), преживелият съпруг получава 1/2 от наследството, ако то се е открило преди навършване на 10 г. от сключване на брака, а ако брака е продължил 10 г. и повече, той получава 2/3 от наследството. Когато наследява заедно с възходящи и братя и сестри, при брак с по-малка продължителност от 10 г. , той получава 1/3, а при брак над 10 г. – 1/2 от наследството. Ако няма наследници от трите реда, съпругът получава сам цялото наследство. Ако няма наследници от 3-те реда и съпругът на наследодателя също е починал, наследяват наследниците от 4-ти ред (роднини по съребрена линия от 3 – 6 степен включително). Законът не казва нито за дяловете на наследниците от 4-ти ред, когато няколко роднини с еднаква стенен се призовават едновременно да наследяват, за това намира приложение принципа за равенство на наследниците от един ред. Равенството в дела на всеки от наследниците отразява еднаквата родствена близост, следователно наследниците от 4-ти ред, които са от една и съща степен на родство получават равен дял. Те придобиват всички права, но нямат право на запазена част от наследството и могат да бъдат отстранени от всяко лице, посочено като наследник в завещанието. Ако няма роднини от 4-ти ред, наследството преминава към държ. — тя го приема по опис. Наследството се превръща в държавна собственост.