Разлики между СПН и сила на мотивите (СМ)

Разлики между СПН и сила на мотивите (СМ):
1. Източник на СПН е диспозитивът, а па СМ – констатациите;
3. Предмет на СПН е спорното право – предмет па делото, а на СМ –
констатациите по фактически и преюднциални въпроси.
3.  Адресати па СПН са срещупоставените страни, а на СМ – лица от едната страна на ПсПО
4.  СПН се зачита служебно, а СМ – само ако страната се позове;
5.  СПН изключва следващ процес между адресатите си, а СМ предпоставя следващ процес между адресатите си, в който те вече ще бъдат срещупоставенн страни.
6.  СПН не може да се оборва, а СМ, макар и по изключение – може инцидентно.