Разлики между встъпило и привлечено лице

Разлики между встъпило и привлечено лице:
а)  в инициативата;
б) с оглед на времето, когато може да бъде искано конституирането: встъпването – до края на УС, а привличането – до първото заседание (за да може да участва в целия процес).
в)  от самото трето лице зависи дали ще встъпи в делото и дали ще участва, ако е привлечено. Но привлеченото лице носи последиците, независимо дали участва или не.
г) определението на съда, с което се отказва встъпването, подлежи на
обжалване с частна жалба от тона лице, а определението, с което се отказва привличането – не, страната може да обжалва постановеното в нейна вреда решение.
Подпомагащата страна е трето лице само до момента на нейното конституиране. От точи момент тя става субект па допълнително, акцесорно ПсПО, което се наслагва покрай главното ПсПО, на което служи.