Разглеждане на делото от въззивния съд (ВС)

Производството пред ВС се урежда от особените правила на чл. 202-205, като субсидиарно се прилагат правилата за първоинстанционното производство.
а)  ВС прави проверка на допустимостта и редовността на Ж. Ако установи, че тя е недопустима или нередовна, действа по съшия начин, по който би следвало да постъпи нървоннетапцнонннят съд. Ако Ж е допустима и редовна, ВС дава ход на въззивното производство.
ВС разглежда делото х състав от трима съдии в открито заседание с изслушване на страните.
б)  ВС първо проверява (служебно) дали Р е валидно, след това  (ако е валидно) дали е допустимо и после – дали е правилно.
Съгласно чл.205 ал. 1 пред въззивната инстанция се допускат само нови доказателства. Трябва да се приеме, че могат да се изтъкват и нови факти. Те могат да бъдат новооткрити, нововъзникнали или пропуснати по вина на страната – това е характерно за пълното ВО.
Въззнвният съд се произнася в закрито заседание по допускане на посочените от страната нови доказателства. Разрешаването на този въпрос може да стане и в първото заседание по делото, ако съдът намери, че е необходимо да се изслушат и устните обяснения на страните по посочените от тях доказателства. ‘Гой може да разпита отново свидетелите и вещите лица само ако намери за необходимо да ги изслуша непосредствено. Нови са тези доказателства, конто не са били допуснати и взети предвид от първата инстанция.
Пред ВС обаче не могат да се предявяват нови искове (напр. насрещен или инцидентен установнтелен) – защото така би се съкратила една инстанция.