Разглеждане в закрито заседание

Съдът няма обща власт за охранително въздействие върху гражд. отношения. ‘Законът го овластява да дава такова съдействие в определени случаи,  Ето защо нашето право не познава общо ОП, а  въвежда съвкупност от множество ОП, по реда на които се издават съотв. ОА.
Общи правила на ОП (чл.424-435)
ОП започва с писмена молба до районния съд по местожителството на молителя. Би трябвало по аналогия да се прилагат чл.83 и 84: за недвижим   имот  –   по   местонахождението,   за   наследство   –   по местооткриването.
Разглеждането става в закрито заседание, но при нужда може в открито. Съдът е длъжен служебно да провери дали са налице условията, да събира доказателства и да взема предвид и непосочени от молителя факти.   Той може да задължи молителя да се яви лично, както и да потвърди с декларация истинността на твърдините от него факти. Допустими са всички доказателствени средства. Съдът може да се основе и на свидетелски показания, събрани от други органи. Събирането на док. може да стане н без личното участие на страната.
3. Съдът се произнася с решение, с което ОА се издава, не подлежи на обжалване. Отказът подлежи на обж в 7-дневен срок – по реда на частните жалби (чл.217). Ж може да се основава и на нови факти и доказателства. Втората инстанция никога не връща делото.