Развитие на силна воля

Драгоценно качество на човешкото същество е неговата сила да налага волята си над други хора. Това свойство, наричано от нас „могъщество ма волята“ или „магнетизъм“, се корени във вярата, която трябва да имате към самия себе си.

За да изясня напълно и ясно този пункт, ще си позволя да кажа, че скромността и срамежливостта са съдбовни прегради по пътя към успеха в каквото и да е отношение. Тъкмо те изчезват напълно при хората, които спазват да­дените тук съвети.

Безусловно е много важно всеки ден да се повтарят един или няколко от опитите, чието описание ще ви дадем по-късно.

Те разкриват основите, благодарение на които хипно-тизмът е получил и научно значение. Ученикът трябва да помни, че е излишно да приспива медиума, когато изучава първите стадии на хипнотизма.

На първо място избягвайте употребата на думата – хипнотизъм и даже не мислете, че правите хипнотични опити. Можете, ако желаете, да ги наричате просто „особени опи­ти за магнетично въздействие“.

На второ място знайте, че успехът зависи от силата на волята ви и от степента на вашето съсредоточаване. Отстра­нете всички странични мисли.

Съберете няколко души от различен пол и ги накарайте да седнат удобно на столове в кръг. Кажете им, че ви е не­обходимо тяхното съдействие и ги помолете да не се шегу­ват и разсейват. След това кажете приблизително следното:

„Ние сме се събрали, за да направим няколко опита за психическо въздействие и ви моля да ми помагате, за да из­пълним това, което ни е нужно. Ще ми бъде крайно трудно да постигна успех, ако вие не сте внимателни и се съпро­тивлявате на моето влияние. Затова ви моля да се отпус­нете и възприемате пасивно моите думи. Но преди тях ви моля да отпуснете мускулите на цялото тяло, това е първа­та крачка и към намаляване съпротивата на вашето съз­нание.

Моля ви да седнете колкото може по-удобио с отпусна­ти крака. Положете ръцете си върху коленете и ги отпус­нете. При команда „отпуснете дясната ръка“ всички я пов­дигат във въздуха за 2—3 секунди и я отпускат без никак­во напрежение върху коленете. Същото се повтаря и с ля­вата, като трябва да отсъства напрежение в мускулите, до­като тялото се намери в пълен покой.“

„Сега съсредоточете вниманието си върху мисълта, коя­то ще ви внуша. Разгадайте я. Представете си, че ще напъл­ните всичко, което ви заповядам, и ще почувствате това, което аз желая.“

Ръководителят избира един от кръга, който му се стру­ва най-подходящ да възприеме неговото внушение. Той го поставя с пръб към останалите и го заставя да гледа в очи­те му, без да отклонява погледа си от неговия и за секунда. След това започва да говори с уверен, спокоен тон, без да бърза и без да повишава гласа си. В това време той по­стоянно мисли: „Ти си принуден да направиш точно това, което аз искам“. Тази фраза се повтаря мислено при всич­ки по-нататъшни опити.