Развитие на магнетичните сили

Който желае да помага на другите с помощта на магне­тизма и не знае как да го прави, който губи жизнената си енергия, без да умее да я възстанови, трябва да прочете тези страници..

Тайнствената жизнена сила се доставя на човека в не­изчерпаеми количества и по различни пътища: тя се съдържа в храната ен, във водата, но най-много във въздуха, който дишаме, Магнетизаторът трябва — винаги, дори на сън да Диша и издиша дълбоко. С всяко дълбоко вдишване той се изпълва със сила. Храната и водата също добавят от нея, а по време на съня изразходваната енергия се възстановява напълно.

Как да дишаме

През деня е трудно да забележим разликата в дишането на магнетизатора и всяко друго човешко същество. Магнети­заторът трябва да поема въздух през носа, без да напряга мускулите на гръдния си кош. Своя начин да натрупва жиз­нена енергия той не е длъжен да съобщава, вкъщи трябва да се упражнява с дишането и да живее по определен режим, чрез който да придобие и усили магнетичната си сила. С ня­колко правила той ще помогне на своя дух и тяло да се за­насят с божествена сила, която да предава на другите. Пред­лагаме ви различни упражнения за развиване на дишането, които през първата седмица трябва да правите три пъти дневно по петнадесет минути. Не нарушавайте тези указания, придържайте се към тях е точност.

Първа седмица

Сутринта се съсредоточете върху важността на упражне­нията. Влезте в пълна хармония с божествената . енергия. Упражнявайте се преди ядене или веднага след .него. През първия месец не се упражнявайте преди сън, защото нервите се превъзбуждат.

Дрехите не бива да ви стягат. Издишайте дълбоко поетия въздух и поемете нов. Стомахът ви трябва да се напълни, както и целият гръден кош. Вдишвайте осем секунди, задър­жайте въздуха осем секунди, издишвайте го осем секунди, така че всичко да продължи общо 24 секунди. В това число е скрит тайнственият знак на Древния изток, който го опри­личава на равнобедрен триъгълник, чиито страни се състоят от по осем единици.

Този първи етап в развитието на дишането на бива да тълкувате като елементарен. Често при него се появява умо­ра. Но не прекъсвайте упражненията, те са абсолютно необ­ходими, за да направят тялото по-възприемчиво. Неприятните усещания ще изчезнат след няколко дни и скоро ще усетите приток на сила. За упражнението са достатъчни 15-ина ми­нути при предварителна петминутна подготовка. То развива вашия самоконтрол.

Втора седмица

Упражненията през втората седмица също продължават по 15 минути три пъти на ден преди или след обяд.

След предварителна петминутна подготовка магнетиза­торът закрива дясната си ноздра с палец и поема дълбоко въздух през другата, докато напълни гръдния си кош. Вдиш­ването трае десет секунди последователно през лявата и дяс­ната ноздра. След това въздухът се издишва отново за десет секунди, като целият процес трае тридесет секунди, включи­телно вдишването и издишването. Ако упражнението ви за­труднява, продължете го поне десет минути и го правете, до­като не постигнете съвършенство. След първите 10 вдишвания сменяйте ноздрите за вдишване и издишване.

След като усвоите упражнението, можете да лекувате не повече от трима души дневно, защото вие още не сте се нау­чили да разпределяте правилно енергията си, без да се умо­рявате.

Трета седмица

Упражненията през нея-са най-трудни. Вдишвайте през двете ноздри двадесет и пет секунди, задържайте въздуха де­сет секунди и го издишвайте петнадесет. Обърнете особено внимание на трудностите при бавното вдишване, то е от важ­но значение за вашето съвършенство.

Влияние на жизнената сила

След като достигне съвършенство, ученикът ще може да разбере какво значение влагат нндусите в израза „духовно движение“, защото ще усетят голяма енергия в тялото си. То­гава болестите ще напуснат организма, а умората ще може да се отстранява леко. Тогава силата на волята ще може да преодолява глад и жажда и духовната сила ще водн борба срещу разрушаването на тялото.

пациентът се чувства добре вследствие притока на нервна енергия.

След сеанса магнетизаторът трябва да измие ръцете си и да ги изсуши. Ако започва нов сеанс, препоръките са същите. Магнетизаторът трябва да приеме своя пациент спокойно и с усмивка. Той е длъжен да го обнадежди и облекчи страда­нията му. В поведението му трябва да има самочувствие, пре­дизвикващо доверие.