Работно оборудване – чл. 8 на ЗЗБУТ

Работно оборудване е всяка машина, апарат, инструмент, инсталация, устройство, уредба или съоръжение, използвани при работа. Към него има следните изисквания:
работното оборудване трябва да е подходящо за извършваната работа, така че да не застрашава здравето и безопасността на работещите;
работно оборудване се избира съобразно специфичните условия и характеристики на работата с цел намаляване на съществуващите в предприятието рискове за здравето и опасностите, произтичащи от използването му;
работното оборудване се предлага на пазара и/или се пуска в действие и използва само, ако отговаря на изискванията за ЗБУТ, установени с нормативни актове;
работното оборудване се поддържа и своевременно ремонтира през целия период на използването му, включително и след извеждането му от експлоатация, така че да не застрашава здравето и безопасността на работещите;
в случаите когата работното оборудване създава специфични рискове за здравето и безопасността на работещите, които не могат да бъдат отстранени, се ограничава броят на лицата, които го използват, Монтажът, демонтажът, подмяната, поддръжката и ремонтът на това оборудване се извършват само от правоспособни лица.
Този член от закона ясно определя задълженията на производителите на работно оборудване – всеки произвеждан вид да бъде с осигурени и надеждно заложени в него изисквания за безопасност при използване, съгласно техническите изисквания към продуктите. От друга страна, всеки потребител/купувач на работно оборудване трябва да познава законодателството, включително символите и формите, които са свързани с доказаното съответствие, за да могат да подберат и осигурят за експлоатация оборудването, което не създава рискове.