Работни места – чл. 7 на ЗЗБУТ

Работното място е мястото, където се предвижда извършването на работата или до което работещият има достъп във връзка с изпълняваната работа.
Работните места трябва да отговарят на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, които се определят с наредба от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването. “Минималните изисквания за осигуряване на ЗБУТ” са най-малките допустими изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряването на тяхната безопасност при работа. Работодателят може да реализира по-високи изисквания, с което да осъществи по-добро ниво на предпазване на работещите, но не и по-ниски от минималните изисквания.
На работните места се създават условия за опазване на здравето на работещите лица и осигуряване на безопасност като:
работното място и работното оборудване се поддържат в техническа изправност, а всички неизправности, които могат да засегнат безопасността и здравето на работещите се отстраняват в най-кратък срок;
работното място, работното оборудване и пътищата към тях се почистват редовно;
защитното оборудване и средствата за колективна и лична защита се проверяват и поддържат в изправност;
пътищата към аварийните изходи и самите изходи се поддържат свободни по всяко време и се означават съгласно установените норми;
организацията на работа, размерите и подреждането на работното място се съобразяват с физиологичните и ергономичните изисквания за осигуряване на нормално протичане на работния процес и за отстраняване или намаляване на риска за здравето при изпълнение на трудовата дейност;
технологични процеси и дейности с отделяне на прах, токсични и други вредни вещества, шум и вибрации над установената норма, наличие на йонизиращи лъчения, ИЧ радиация, ултравиолетово лъчение, лазери, електромагнитни полета, с прегряващ микроклимат, мокри процеси и др. се организират в отделни сгради или помещения при спазване на изискванията на съответните за вида дейност нормативни актове за осигуряване на ЗБУТ и пожарна безопасност;
работното оборудване, работните места или др. места, които се използват във връзка с работата на открито, се устройват по начин, осигуряващ безопасността и опазване здравето на работещите.